СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-9158 (Online)
ISSN: 1310-4624 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Издател


Лиценз: CC BY-NC-ND

До 218 г. списание „Издател“ е съвместно издание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и УниБИТ – София, включванo ежегодно в плана на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”). Ежегодно се подписва двустранен издателски договор между ректорите на ВТУ и УниБИТ. Освен български преподаватели, в редакционния съвет са включени утвърдени европейски учени от чужбина. Научно списание за книгата „Издател” излиза от 1994 г. Като идеен проект – научно списание на двата университета излиза в четири броя годишно от 2003 г. до 2018 г. без прекъсване.

“Издател” е научно списание за книгата, като основните посоки на списването са съсредоточени в исторически и съвременни изследвания за книгата, по въпроси на книгоиздаването и печатарското дело, библиотечно-информационните дейности. Заедно с това се засягат и други книговедски проблеми – за маркетинга и рекламата на книгата и периодичното издание, за историята и теорията на медиите, за съвременните аспекти на читателя и четенето. В списанието излизат и биографични статии по книговедски, библиографски, исторически и краеведски въпроси. Макар и ограничено, се публикуват и литературни творби (по повод на събития, отбелязване на кръгли годишнини на писатели, а също и откъси от нови публикувани книги), както и рецензии за нови издания. Авторите са предимно университетски преподаватели, учени с интереси към книгата и книгоиздаването, библиогра­фи, библиотечни и информационни работници, журналисти, писатели, студенти от книговедските специалности на ВТУ и УниБИТ.

Рубриките на списание „Издател“ са в различни сфери на книгата, издателското и печатарското дело, книжната комуникация, библиотеките, книготърговията, историята и съвременните аспекти на световното и българското книгоиздаване, защитата на интелектуалната собственост, маркетинга и рекламата на книгата, детското книгоиздаване, но обхващат и по-широк периметър – сферата на обществените комуникации; електронните книги: Статии; Специална кореспонденция; Световни книгоиздатели; Авторско право; Български книгоиздатели; Родолюбци; Печатни комуникации; Печатни медии; Печатни комуникации в България; Световната детска книга; Българско книгоиздаване; Интервю; Профили; Видни български издатели; История на издателската дейност; Книгоиздаването в България; История на българското книгоиздаване; Книготърговия; Българският издател; Библиотечно дело; Книгоиздаването – маркетинг и реклама; Книга и литература; Позиция; Гледища; Присъствие; Меридиани; Пътепис; С Издател из Европа и по света; Световни писатели; Забравени книги; Българската книга; Из историята на българската журналистика; Съвременен периодичен печат; Книгите на българската емиграция; Българската книга в чужбина; Преводната българска книга; Рецензии; Принос; Проекти; Обществени комуникации; Световни асоциации; Информация и комуникация; Отзив; Книгопис; Памет; Юбилей; Книга и комуникация; Книга и библиотека; Научен форум; Иновации; Библиографии; Библиография на издателската дейност; Детско-юношеска книга; Студентско творчество; Издателски приноси; В помощ на книгоиздателя;Енциклопедични издания; Нови книги; Премиера; Нови творби; Издателски вести; Библиографски проучвания; Прочетено отново; „180 години от рождението на Любен Каравелов“; Библиография на списание Издател; Експертите представят; Художествена илюстрация.

Титулната страница, и карето на редакционния съвет  и съдържанието се публикуват на български и на английски език.

 Редакцията приема ръко­писи на статии, научни съобщения и други материали по тематиката на списанието с коригиран и набран от автора текст, като библиографията и цитираната литература трябва да е според установените стандарти.

Адресът на редколегията е изнесен на последната страница на всяка книжка на “Издател” в специално каре. Ръкописи и илюстрационен материал не се връщат.