СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Марияна Парзулова, Тодор Балкански. Именуването на българите през ХХ–ХХІ век. Енциклопедичен справочник, Велико Търново, изд. “Знак’94”, 2013 г., 150 стр.


Рада Левкова

Резюме:

РЕЦЕНЗИЯ

Ключови думи:


Изтегляне


10 изтегляния от 19.10.2017 г.
Bulgaria / France / Germany / United States