СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието


Автори:
Стоянка Любомирова

Страници: 145-156

Резюме:

Информационните технологии предизвикват възникването на нови начини на познание и ново отношение към знанието. С развитието на информационните технологии и натрупването на нови знания индивидуалното умение и квали- фикация се превръщат в нетраен продукт. Цел на настоящата статия е да се направи опит за схематично представяне на еволюционното развитие на мате- риалните носители на информация и на отношението към знанието.


Ключови думи:


Изтегляне


354 изтегляния от 3.7.2017 г.