СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои иновации в съвременния нотопис


Автори:
Нина Начева-Маркова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 157-170

Резюме:

Тенденцията за обновяване изразните средства в музикалното изкуство на XXв. и новото столетие налага необходимост от разширяване на знаковата система. Иновациите в съвременния нотопис са свързани преди всичко с обно- вяване на метроритмичната организация, хармоничните съчетания, с новатор- ските търсения в сферата на звуковите ефекти, използването на нови тембри и композиционни похвати. Тази еволюция, съпътстваща всички жанрове, поражда необходимост от актуализиране на музикалната теория. Проблемът за владеенето на съвременния нотопис е в основата на вярното и пълноценно осмисляне на музикално-художествените явления.


Ключови думи:


Изтегляне


1291 изтегляния от 3.7.2017 г.