СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Детското приказно творчество – проективна методика за половата идентификация на децата от предучилищна възраст


Автори:
Рени Христова

Страници: 223-233

Резюме:

В статията теоретично да се обосноват възможностите на детското приказно творчество, представя се диагностичната процедура на неговия анализ, за да се подпомагане процесът на полова идентификация на децата от предучилищна възраст. Детското приказно творчество дава богат материал за изследване проекцията на личността, позволява да се изследват както отделни психически функции, така и личностни образувания и качества. Близостта на приказката до душевността на детето, отсъствието на оценъчно отношение от страна на изследователя, неопределеността на стимулиращия материал, обуславят достъпността на приказката като диагностична процедура.


Ключови думи:


Изтегляне


989 изтегляния от 3.7.2017 г.