СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Надеждност на дидактическите текстове


Автори:
Виолета Маринова
Любомир Христов
Димитър Цветков

Страници: 242-248

Резюме:

Дидактическите тестове можгат да бъдат оценявани за надеждност и валидност. Надеждността отчита вътрешни закономерности на измерваните характеристики, което определя и нейната значимост. От друга страна надеждността има отношение към корелацията между наблюдаваните величини и техните истински стойности. Тестовете с ниска надеждност са пректически безполезни. В класическата теория на тестовете оценки се правят предимно с помощта на коефициента алфа на Кронбах и коефициента на Гутман. В съвременната теория на тестовете се разглеждат някои вероятностни модели с цел постигане на по-висока надеждност. Като най-често използвани са 3-па- раметричния модел на Бирнбаум и в частност 1-параметричния модел на Раш. В настоящата статия дискутираме някои практически правила, които могат да бъдат в помощ на тестващия за оценка надеждността на провеждани от него тестове. Те могат да бъдат използвани също така и при стандартизиране на тестове, приложими както към различни популации така и при наличие на различи други условия свързани с провеждане на тестовете.


Ключови думи:


Изтегляне


382 изтегляния от 3.7.2017 г.