СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри


Автори:
Милена Алексиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 258-266

Резюме:

Подвижните игри със своето многообразие, достъпност, емоционалност и комплексно въздействие заемат основно място в учебните програми за задължителна подготовка по физическо възпитание. По тази причина и поради факта, че въпреки многообразието от подвижни и спортноподготвителни игри, в часовете по физическо възпитание и спорт често се наблюдава използването на определен набор от тях, предлагаме на вниманието на педагозите и на преподавателите три малко познати игри, с цел разнообразяване и повишаване емоционалността на занятията. Водейки се от очакваните резултати на ниво учебна програма и предвид анатомофизиологичните и морфо-функционалните особености на децата в тази възраст, смятаме, че са подходящи за ученици от II–V клас.


Ключови думи:


Изтегляне


1682 изтегляния от 3.7.2017 г.