СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обща характеристика на художествено-изобразителната дейност на детето


Автори:
Николай Гюлчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 279-288

Резюме:

Изобразителната дейност е исторически закономерно и социално необходимо явление, тясно свързано с останалите процеси за развитие на личността. Първопричина за появата на детската рисунка е стремежът на детето да опознае, да открие света. По своята природа и смисъл този стремеж към познание стои най-близо до образно-емоционалното познание, което се реализира чрез изобразителната дейност. Решаваща роля в развитието на художествено-изобразителната дейност има обучението. Чрез определена система от изисквания и оценки, както и чрез компетентно ръководство се изгражда и направлява изобразителната дейност на детето, като се насочва към усвояване на изобразителната култура на обществото.


Ключови думи:


Изтегляне


5510 изтегляния от 3.7.2017 г.