СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изобразителното изкуство и работата в екип


Автори:
Пламен Легкоступ

Страници: 289-319

Резюме:

В тази студия се акцентира върху проблема за организацията на екипната изобразителна дейност, като един от видовете художествено творчество в часовете по изобразително изкуство, защото той е актуален за съвременната педагогическа наука. Разгледани са подробно три форми на съвместна изобразителна дейност и тяхното съчетание в часовете по изобразително изкуство, чрез конкретни примери е проследена методиката на въвличане на децата в екипна дейност, определени са начините за организация на процеса на екипно творчество и принципите на създаването на колективни композиции. Съвместно-индивидуалната форма се характеризира с това, че участниците в началото работят самостоятелно, имайки предвид замисъла и едва на последния етап дейността на всеки става част от общата композиция. Съвместно-последователната форма предполага работа на принципа на конвейера, където резултатът от работата на един участник е в тясна зависимост от резултата на предхождащия и следващия го. Съвместно-взаимодействащата форма дава възможност за съвместна работа на всички участници, съгласувайки техните действия на всеки етап от екипната дейност. Съчетаването на индивидуалната с груповата работа на учениците и тяхното взаимодействие позволява максимално използване на творческия потенциал на всеки участник в екипа и внася разнообразие в методиката на органи- зация на дейността.


Ключови думи:


Изтегляне


705 изтегляния от 3.7.2017 г.