СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Конструктивизмът – стратегия за развитие на образованието през XXI век


Автори:
Антония Кръстева

Страници: 20-38

Резюме:

Новите педагогически измерения предопределят разглеждането на “конструктивизъм” и то като тенденция за развитието на образованието на XXI век. Основен акцент се поставя върху научно-приложните аспекти на това направление, въз основа на които се конструира дизайна на обучението. Очертани са различни концепциии и конструктивистки теории и подходи към ученето (екзогенен, ендогенен, диалектически). Направен е анализ на идеята за активното учене, която се явява приоритетна в съвременната педагогическа реалност. Извежда се новата роля на учителя, изрaзена в организиране и контролиране стратегиите и техниките на учене.


Ключови думи:


Изтегляне


3761 изтегляния от 3.7.2017 г.