СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Необходимостта от компетентностен подход при образованието на учащите – важен фактор в подготовката на студентите


Автори:
Галя Бонева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 58-67

Резюме:

В статията се анализират новите приоритети в подготовката на студенти във висшето училище и по конкретно на тези, които предстои да се реализират като начални учители. Очертават се тенденциите в развитието на образовател- ните процеси, в съответствие с новата образователна парадигма, основана на компетентностен подход. Прави се опит да се отговори на въпроса каква да бъде подготовката на студентите, за да бъде тя релевантна на новите обществени потребности, изискванията на образователната практика и в същото време да бъде съобразена с динамиката в студентските интереси, очаквания.


Ключови думи:


Изтегляне


432 изтегляния от 3.7.2017 г.