СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Акценти в здравно-образователната политика


Автори:
Георги Проданов

Страници: 68-85

Резюме:

Холистичното разбиране за здравето предполага нов подход и нови акцен- ти в здравно-образователната политика, отчитайки различните му измерения – физическо, психическо, емоционално, духовно и социално. В студията е разгледано образованието, утвърждаващо здравето, което се явява нов подход, насочен към създаване на нагласи, развитие на умения, а не само предписване на мерки за подобряване на здравето. Представени са нова концепция за промоция на здравето, същността на здравното образование и въпросът за мотивацията, факторите които влияят върху здравно образователния процес: семейството и училищната среда.


Ключови думи:


Изтегляне


1415 изтегляния от 3.7.2017 г.