БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2535-1346 (Online)
ISSN: 1314-4065 (Print)
Лиценз:

Балканите - език, история, култура


Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

Балканите – език, история, култура е академично издание, поддържано от Филологическия и Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В него се публикуват оригинални статии на различни езици в следните области:

  • Балканското езиково пространство и проблеми на балканския езиков съюз; социолингвистични аспетки на изследване на балканското езиково пространство – мажоритарни и миноритарни езици, езикова ситуация и езикова политика в балканските страни, национални и регионални идентичности; етнолингвистични аспекти на балканското езиково пространство – балканската езикова картина на света; съпоставително изследване на балканските езици; българският език в контекста на балканистиката; историята на балканските народи в езика, митологията и народното творчество.
  • Балканските литератури в динамиката на времето – литературата като естетика на балканската диалогичност; литературата в културата като свободна територия на балканския дух.
  • Религия и всекидневие на Балканите – религия и идентичност; ритуали и всекидневие; погребални обичаи и некрополи; топоси на сакралното във всекидневието; храмът – сакралното място във всекидневието на човека; народен ислям; народно християнство; култът към светците във всекидневието на Балканите; юдаизъм; ислям; католицизъм – ортопраксиалност на всекидневието; религия, държава и религиозни институции.
  • География на балканското образователно пространство – образователни концепти; социалноикономическа география на балканските страни.
  • Балкански културен туризъм.

 

Основната цел на Балканите – език, история, култура е да публикува научни изследвания на български и чуждестранни изследователи, да поддържа тематично разнообразие и интердисциплинарност в балканистичните проучвания, да допринася за развитието на научното познание за историята, езиците и културите на Балканския полуостров.

 

В редакционната колегия на изданието са привлечени български и чужди учени с доказан международен авторитет. Преди публикуване в изданието всички текстове се проверяват за плагиатство и преминават през процедура на двойно анонимно рецензиране със стриктно придържане към нормите на публикационната етика.

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в:


               

 

                        

     Sudoc