БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ за техническото оформяне на статиите 

1. Текстът да бъде в обем 12-15 стандартни страници (1800 знака на страница) заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под черта и приложенията.

2. Да бъде подготвен в електронен вид във формат DOC (или RTF) и PDF; именуването на файла да съдържа името на автора: Balkani-Martina Petrova.

3. Да бъде оформен в съответствие със следните изисквания (следете за шрифта – вид, стил, размер, главни – малки букви, и за позиционирането на отделните сегменти):

Име ФАМИЛИЯ на автора (Times New Roman 12, bold, alignment left, single line space)

Институция, Страна (Times New Roman 12, bold, alignment left, single line space) Празен ред (line space 1,5)

ЗАГЛАВИЕ (макс. 120 знака) (Times New Roman 12, bold, centered, all caps) Празен ред (line space 1,5)

Име ФАМИЛИЯ на автора (транскрибирани на латиница) (Times New Roman 12, alignment left, single line space)

Институция, Страна (на английски) (Times New Roman 12, alignment left, (single line space)

Празен ред (line space 1,5)

ЗАГЛАВИЕ (преведено на английски език) (Times New Roman 12, centered, all caps) Празен ред (line space 1,5)

Анотация (между 600 и 900 знака на български/на езика на публикацията и на английски език; Times New Roman 11, Italic, Justified, Indentation 1,2, single line space) Празен ред (single line space)

Ключови думи: (до 6 ключови думи на български/на езика на публикацията и на английски език; Times New Roman 11, Italic, Justified, Indentation 1,2, single line space; специфични непреводими лексеми само се транслитерират на латиница).

Празен ред (line space 1,5)

Основен текст (Times New Roman 12, Regular, Justified, Indentation 1,2, line space 1,5)

  • Цитиране вътре в текста: (Георгиев 2000: 54)
  • Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страница, с възходяща номерация (с опция АВ1 ) 
  • Графиките и таблиците да бъдат номерирани и озаглавени. 
  • Подчертаванията да бъдат в Italic или в Italic Bold.

Празен ред (line space 1,5)

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА (Times New Roman 12, bold, all caps, Indentation 1,2) Заглавията да са в Times New Roman 12, Regular, Justified, Indentation 1,2, single line space. Задължително се оформят два блока заглавия, според азбуката на съответната публикация – на кирилица и на латиница. Във всеки блок подреждането на заглавията е по азбучен ред, по първата буква на фамилното име на автора, без номериране, без празни редове между отделните заглавия. Всяко библиографско описание на кирилица задължително се транслитерира на латиница и се поставя в квадратни скоби [] след оригиналното заглавие.

Образец за цитиране на монография:

Граматикова 2011: Граматикова, Н. Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и съвременност. София: ИК Гутенберг. [Gramatikova 2011: Gramatikova, N. Neortodoksalniyat islyam v balgarskite zemi. Minalo i savremennost. Sofiya: IK Gutenberg.]

Culler 1983: Culler, J. On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. London: Routledge.

Образец за цитиране на публикация с повече от един автор:

Виденов, Байчев 1999: Виденов, М., Б. Байчев. Великотърновският език. В. Търново: Абагар.

Goody, Tambiah 1973. Goody, J., S. J. Tambiah. Bridewealth and Dowry. Cambridge: Cambridge University Press.

Образец за цитиране на статия в сборник:

Мухарска 2001: Мухарска, Р. Род и език. // Теория през границите. Съст. М. Кирова и К. Славова. София: Полис, 105–120.

Ariès 1985: Ariès, Ph. The Indissoluble Marriage. // Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times. Ed. by Ph. Ariès and A. Béjin. Oxford, UK, New York, USA: B. Blackwell, pp. 146-153.

Образец за цитиране на статия в списание:

Русинов 1980: Русинов, Р. Бележки за езика на Димитър Миладинов. // Български език, № (кн.; бр.) 3, 209–211.

Gaudemet 1980: Gaudemet, J. Indissolubilité et consommation du mariage: l’apport d’Hincmar de Reims. // Revue de droit canonique, vol. 30, p. 28-40.

Образец за цитиране на няколко публикации от един и същ автор, излезли в една и съща година:

– към годината на публикуване като индекс се добавя поредна буква от азбуката: Иванов 2014а; Иванов 2014б; Barkan 1954a; Barkan 1954b

Цитиране на интернет източници:

Фамилия, Име. Заглавие на материала. // Източник, Дата на публикация. <Адрес на достъп> (Датата, на която сме посетили адреса) Да се транслитерира единствено частта, която е на кирилица.

Примери:

Калчев, Даниел. Първият досег на българска библиотека с интернет. // Българският Интернет, 29 юни 2010. (06.06.2011) 40-годишна история на интернет. // Lubopiten.com, 4 ноем. 2009. (06.06.2011)

Weingand, Darlene. Introduction: Marketing of Library and Information Services. // Library Trends, Winter 1995, vol. 43, pp. 289-294. Available at (06.06.2011)

Празен ред (line space 1,5) 

ПРИЛОЖЕНИЯ (Times New Roman 12, bold, centered, all caps) Изображенията за приложенията да са в графични файлови формати JPEG и PNG. След списъка с изворите и литературата (приложенията) – кратка справка за автора: научна степен и академична длъжност, имейл адрес за кореспонденция.

ВАЖНО! Всеки постъпил за публикуване текст ще премине през специализирано рецензиране и през проверка за оригиналност. Всички периодични издания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” са на отворен достъп.