България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

Изисквания за публикуване в сборника

„България, българите и Европа – мит, история, съвремие“

Материалите за публикуване трябва да бъдат на един от следните езици: български, английски, руски, немски или френски. Обемът им, включително с БЕЛЕЖКИТЕ, илюстрациите и научната ЛИТЕРАТУРА, следва да е максимум до 15 страници (30 хиляди знака).

Формат – MS Word 98 (PS) или по-нови версии. Шрифт – Times New Roman, 12 pt за основния текст и 10 pt за БЕЛЕЖКИ и ЛИТЕРАТУРА,  Single, отстъп 1.25, междуредие 1,5. За надписите на гръцки език е желателно да се използва шрифт Times Greek Old. Ако се използва друг шрифт, той задължително трябва да фигурира върху електронния носител, заедно с останалия материал.

Преди основния текст задължително се изписва името на автора на кирилица и на латиница на един и същи ред. След това последователно следват заглавието на материала на български с главни букви, Bold; заглавието на английски, с главни и малки букви, Bold. Следва кратко резюме (Abstract:) до половин страница на английски и ключови думи (Keywords:) – също на английски.

 

Модел за оформяне на материалите:

1.Иван Иванов / Ivan Ivanov

 (Times New Roman, 12 pt; големи и малки букви)

2.Заглавие на български език

(Times New Roman, 12 pt; само големи букви)

3.Заглавие на английски език

(Times New Roman, 12 pt; големи и малки букви)

4.Резюме на английски език (Abstract:)

(Times New Roman, 11 pt, големи и малки букви)

5.Ключови думи на английски език (Keywords:)

(Times New Roman, 11 pt, големи и малки букви)

6.Основен текст (Times New Roman, 12 pt)

7. БЕЛЕЖКИ / NOTES (Times New Roman, 10 pt)

8. ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

(Times New Roman, 10 pt; транслитерация на кирилски текст в квадратни скоби)

9. ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ /  INTERNET SOURCES

(Times New Roman, 10 pt; транслитерация на кирилски текст в квадратни скоби)

 10. СЪКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS (Times New Roman, 10 pt)

11. ПРИЛОЖЕНИЯ / APPENDIX

            БЕЛЕЖКИТЕ се разполагат след основния текст, а не под линия. След тях последователно се прилагат: списък на цитираната ЛИТЕРАТУРА, списък на ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ и списък на използваните СЪКРАЩЕНИЯ (първо кирилица, след това латиница и гръцки) и ПРИЛОЖЕНИЯ (илюстрации, схеми, карти), ако има такива.

Начин на цитиране:

ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES се изписва по азбучен ред като имената на авторите – в Bold. Всички заглавия, цитирани в литературата на кирилица (на български или руски език), да се изписват и в транслитерация на латиница в големи квадратни скоби непосредствено след кирилицата

Примери:

Хаджиниколов, В. Общи въпроси на етнографската наука. – В: Етнография на България. Т. І. С., 1980, 53–59. [Chadjinikolov, V. Obshi vaprosi na etnografskata nauka. – V: Etnografia na Bulgaria. T. I. S., 1980, 53–59.]

- книги и монографии: Magdalino, P. The Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180). Cambridge, 1993.

- студии, статии и съобщения в периодични издания: Ангелов, Д. Конгресът на византолозите в Румъния. Исторически преглед, 27/6, (1972), 132–140.

- студии, статии и съобщения в сборници: Йорданов, И. Печати на Нестор – бунтовникът от Паристрион. – В: Сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново, 2003, 308–311.

- извори: Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. Rec. I. Thurn, Berolini et Novi Eboraci, 1973.

ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ INTERNET SOURCES

Първи пример:

Йорданов, К. Представата за българите и българските земи в хрониките от Първия, Втория и Третия кръстоносни походи. [Yordanov, K. Predstavata za balgarite i balgarskite zemi v hronikite ot Parvia, Vtoria i Tretia krastonosni pohodi.] <https://www.modvsvivendi.org/bg/biblioteka/bg_and_crusades.htm 31.10.2022>

 

Втори пример:

Дигитален архив на печатното списание „Българи“: <https://www.blgari.eu/ 20.05.2023>

 

Трети пример:

<https://manuscriptminiatures.com/4085/12340 24.06.2022>

 

СЪКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS

Пример:

БАН – Българска академия на науките

 

ПРИЛОЖЕНИЯ / APPENDIX

Снимките и изображенията трябва да бъдат представени на отделен файл във формат TIFF и резолюция не по-малко от 300 dpi. Върху тях не трябва да има надписи, а само номера на образа и ориентацията му, ако има нужда.

Редакционната колегия си запазва правата по утвърждаване или недопускане на материали, които нямат научна стойност и не са подготвени по изискванията на сборника. Готовите за публикуване статии следва да се изпратят в срок от провеждането на научния форум до края на януари на следващата календарна година на посочения по-долу адрес: ist@ts.uni-vt.bg