СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-8410 (Online)
ISSN: 1314-2593 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

De Jure


Списание „DE JURE“ е специализирано научно издание на Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. То е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, практикуващи юристи, студенти и докторанти. Представлява интерес за всички, които се интересуват от право и от свързаните с него научни направления. В списанието се публикуват материали от всички клонове на правото – гражданско право, наказателно право, публично право, международно право, право на Европейския съюз, права на човека. Статиите в областта на европейското право са отделени в самостоятелна секция „Европейско право“. В списанието се публикуват материали на чуждестранни автори, което придава регионална значимост на изданието. Досега са публикувани статии на автори от Руската федерация, Азербайджан, Украйна, Албания и др. Тези публикации също са обособени в самостоятелна секция „Чужди автори“. Списанието също така има за цел да стимулира научното израстване на младите учени. Поради това е предвидена самостоятелна секция „Млади автори“, съдържаща статии на асистенти и докторанти.

 

 

Списание „DE JURE“ създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на правото. Изданието привлича чуждестранни автори с цел развитие на сравнителното право и обмен на добри практики. Наред с това списанието е трибуна за изява на млади учени и специалисти в различни области на правото.

 

***

 

Списание „DE JURE“ се издава от 2010 г. с периодичност две книжки годишно (по една на всяко шестмесечие). През 2017 г. започва да се публикува на интернет страницата на ВТУ в секцията на Юридическия факултет. Към момента се издава на хартиен носител и в електорнен вариант. Материалите, публикувани на сайта, са на свободен (безплатен) онлайн достъп. Те са лесно достъпни за ползване от студенти, преподаватели, докторанти, практикуващи юристи и други заинтересовани лица. Списанието е вписано в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. Към момента е реферирано и индексирано в редица бази данни за научни издания, посочени на уебсайта.

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Erih Plus          

               

               

     CiteFactor, ICI, Sudoc