СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

Анонимно рецензиране

Сп. „DE JURE“

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ

Сп. „DE JURE“ се издава от 2010 г. и се подготвя за индексиране в ERIH PLUS и SCOPUS. Затова първият етап от процедурата за приемане на научна статия за печат е именно оценяването и евентуалното връщане за дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем, стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация на кирилицата в библиографията и пр.) съобразно изисквания за публикуване на списанието.

 

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Редакционната колегия на Сп. „DE JURE“ е привлякла известни учени от сферата на правните науки, за осъществяване на двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии.

Главният редактор, след проверка на оригиналността на текста, заличава името на автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл и предоставя предложената статия на двама от рецензентите.

В хода на оценяването те изготвят рецензии, като в заключителната й част посочват еднозначно мнение, дали предложената научна статия да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпване на рецензиите в редколегията главният редактор уведомява автора за мнението на рецензентите и, ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в определен от редколегията срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва се предпечатна подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.

Редакционната колегия решава относно окончателното приемането на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на списанието и не отговарят на горе споменатите критерии.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЪКОПИС ЗА ПЕЧАТ:

Виж рубриката Изисквания (http://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/req.aspx) // Guidelines for authors (http://journals.uni-vt.bg/dejure/eng/req.aspx).

 

 

ОБРАЗЕЦ:

 

ИЗДАТЕЛСКА РЕЦЕНЗИЯ

на списание „De Jure

(Издание на Юридически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”)

Инструкции: Списанието спазва най-добрите академични стандарти, поради което третира публикуването на статии като творчески процес на сътрудничество между автора, рецензентите и редколегията. Целта на издателската рецензия е да оценява и развива академичното качество на предложените материали за публикуване. Конструктивната критика е необходима част от тези процеси, поради което трябва да бъде издържана в професионален стил.

Рецензентите трябва да изпратят в 14 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието.

При необходимост, рецензентите могат да нанасят бележки директно върху текста, използвайки опцията „проследяване на промените” в Уърд (важи при предоставено електронно копие на рецензирания материал), или направо върху текста с химикал (молив), спазвайки символите и правилата за корекции и бележки, в случай че е предоставено физическо копие на рецензирания  материал.

І. РЕЦЕНЗЕНТ:

ІІ. ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА:

ІІІ. НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо – 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Статията е свързана с темата на изданието

 

 

 

 

 

 

Статията е актуална

 

 

 

 

 

 

Темата на статията е оригинална

 

 

 

 

 

 

Привлечена е актуална научна литература

 

 

 

 

 

 

Приложени са адекватни научни методи

 

 

 

 

 

 

Постигнати са значими резултати

 

 

 

 

 

 

Аргументи, подкрепящи заключението

 

 

 

 

 

 

 

ІV. КАЧЕСТВО НА РЪКОПИСА

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо - 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието

 

 

 

 

 

 

Темата е въведена ясно

 

 

 

 

 

 

Предишните достижения са представени коректно

 

 

 

 

 

 

Методологията и методите са формулирани точно

 

 

 

 

 

 

Структура на изложението

 

 

 

 

 

 

Яснота на заключението

 

 

 

 

 

 

Организация и коректност на цитираната литература

 

 

 

 

 

 

Ясен академичен български език

 

 

 

 

 

 

Дължина на статията

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕШЕНИЕ 

(изберете само едно решение и отбележете със знак  Х  в съответното поле)

Р Е Ш Е Н И Е

ДА

НЕ

Да се приеме за печат в предоставения вид

 

 

Да се приеме за печат с малки поправки, без необходимост от следваща рецензия ( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се приеме за печат с основни поправки и отново да бъде рецензирана

( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се отхвърли

 

 

 

VІ. ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРА:

Уважаема Госпожо, Господине,

В интерес на подобряването на качеството на вашия текст, ще бъде добре да коригирате:

1. 

2.

3.

Моля да изпратите коригирания вариант най-късно до  ……  г. на електронен адрес: boby_1981@abv.bg  или borislav.borisov@ts.uni-vt.bg

 

Конфиденциалност: съставителите гарантират, че рецензиите ще останат анонимни и единствено за тяхно ползване. Авторите ще получат само бележките в текста (ако е приложимо), препоръките по т. VІ и крайния резултат (т. V).