СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Етични правила за работата на списание "De Jure"

Редакционната колегия на списание „De Jure“ приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE), който е нестопанска организация, чиято мисия е да определи най-добрите практики в етиката на научното публикуване и да подпомогне редакторите и издателите за тяхното постигане.

Настоящите етични правила се прилагат в отношенията на редакцията на сп. „Де Юре” и авторите в списанието, както и между редакцията и рецензенти, определени за анализ на представени за публикуване трудове.

Целта на тези правила е да осигурят спазването на високи етични стандарти, възприети както в националните научни среди, така и в международната научна общност.

Редакцията на сп. „Де Юре” изисква от своите автори научни трудове, които:

  • представляват самостоятелни разработки на представилите ги автори

  • са написани с уважение към научните достижения на цитираните автори

  • са представени за публикуване в съответствие със стандартите, приети в сп. „Де Юре” по отношение на цитиранията, които съставляват приложение към тези етични правила

  • в случаите на съавторство отразяват приносите и отговорностите на всеки автор за изводите в съответния труд

  • не са публикувани другаде, освен в чуждестранни научни издания и на чужд език

  • са представени за публикуване с писмо от автора, в което се декларира, че трудът отговаря на посочените в тези етични правила изисквания.

Не се допуска преценката на качествата на представен за публикуване труд да бъде извършвана от член на редакционния съвет, който не е подписал декларация, че няма конфликт на интереси със съответния автор и че не е предубеден към научните качества на автора.

Редакцията няма да публикува трудове, които съдържат нападки или неуважителен тон към работата на други автори. Споровете трябва да бъдат водени с научни аргументи и при съблюдаване на най-високите стандарти за опазване на авторитета на авторите на критикуваните научни тези.

Няма да бъдат публикувани и трудове, които в отклонение от принципа на научната добросъвестност излагат явно пристрастни политически позиции.

Редакцията няма да публикува и трудове, които се отклоняват както с изводите си, така и с тона си от основните ценности на Конституцията на Р България.

На свое заседание на 11.05.2012 г. редакционната колегия на списание „De jure” прие решение да се прилагат конкретни изисквания за приемане на статии, студии и научни съобщения за отпечатване в списание „De jure”, считано от от 01.09.2012 г.

Авторите в сп. „Де Юре” носят отговорност за оригиналността и научните приноси на своите публикации.

При констатирани от страна на редактора нарушения на тези етични правила или когато намери, че представеният труд не покрива минималните стандарти за научен принос, въпросът се отнася за решаване от редакционния съвет. Публикацията се връща на автора с посочване на констатираните нарушения или констатации. Авторът има право на възражение, което се обсъжда от редакционния съвет, който излиза с окончателно решение.

При необходимост или при спор в редакцията, главният редактор има правото да определя рецензенти, които да дадат допълнително становище по оригиналността и научната стойност на определена публикация.

Редакцията не предоставя на трети лица информация за отхвърлени трудове, независимо от причината за това.

Всеки автор има правото сам да оттегли представения за публикуване труд най-късно до 30.12.2018 г. 

Редакционният съвет обсъжда всички сигнали за нарушение на тези етични правила в публикувани статии. Съответният автор се поканва да даде писмено становище. Ако редакционният съвет прецени, че е бил публикуван труд в нарушение на тези етични правила, той отправя извинение към читателите в следващия брой.

Тези етични правила са приети на заседание на редакционния съвет на сп. „Де Юре”.