БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Издателска политика и процедури на колективните тематични сборници

Библиотека „Диоген“

 

Международният борд на „Диоген“ следва препоръките на Комисията по издателска етика (COPE) по отношение на насоките за политиката и процедурите, свързани с издателската етика. Процедурите, представени по-долу, са възприети със следните цели:

-  да се регламентира отношението между издателя, редакторите и други заинтересовани страни;

-  да бъде уважено правото на анонимност (на изследователи и рецензенти);

-  да бъдат защитени интелектуалната собственост и авторските права;

-  да бъде осигурена редакторската независимост на изданието.

Съдържание

1.     Изявление за лични данни

2.     Тематична насоченост и обща политика

3.     Оригиналност и предишно публикуване

4.     Авторство и приноси

5.     Сляпо рецензиране

6.     Технически изисквания към ръкописите

7.     Политика на споделяне (авторски права, повторна употреба и публичен достъп)

8.     Корекции и изтегляне

9.     Конфликт на интереси и научна недобросъвестност

10.  Въпроси и отговори

 

 

1.Изявление за лични данни

Приетите от „Диоген“ имена и електронни адреси в рамките на официалната кореспонденция  ще бъдат използвани единствено и само за целите на издателската дейност и няма да бъдат предоставяни за каквато и да е цел на трети страни.

Издателите на „Диоген“ приемат следното изявление относно редакционното съдържание:

Като член на редколегията на библиотека „Диоген“ приемам да пазя в тайна съдържанието на приетите работи до публикуването им. Съгласявам се също да уважавам правото на анонимност и интелектуална собственост на авторите, които предоставят материали.”

 

2.     Тематика

„ДИОГЕН“ е колективен тематичен сборник за иновационни изследвания в областта на философията и психологията. Всяка година се публикува един брой, посветен на философска и един на психологическа тематика. Отделните броеве имат подтема, която се приема по решение на издателския колектив.

„Диоген” е общност, в която се признава и цени изконното достойнство на всяка личност. Редакторите имат грижата – при публикуването на различни мнения –  диалогът между авторите, коментаторите и читателите да се осъществява по начин, който е в съгласие с етичните принципи на академичното общуване. Основни етични принципи за подбор на текстовете в този контекст са:

·       различията да са между позиции, не между личности;

·       да се уважава експертността и споделената отдаденост на работата;

·       текстовете да са оформени като конструктивна критика, а не по негативен начин.

Изразяването на предразсъдъци като расизъм, сексизъм, класов подход, хомофобия, трансфобия и др. е неприемливо и няма да бъде допускано до страниците на поредицата.

 

3.     Оригиналност и предишно публикуване

Диоген публикува само оригинални работи, които не са били публикувани никъде другаде досега. Всички автори на ръкописи трябва да удостоверяват, че нито ръкописът, нито някоя негова част са били публикувани, без значение на какъв език, нито са били предоставяни за разглеждане с цел публикуване на друго място. В момента на подаване авторите трябва да укажат дали материалът е презентиран и дали е бил публикуван. Всяка връзка с предходни публикации, защитени с авторски права, трябва да бъде експлицитно посочена при подаването на текста.

 

4.Авторство и приноси

Трябва да бъдат изброени всички автори, които отговарят на следните условия:

1.     Имат значим и директен  принос към изследването или към финалния ръкопис.

2.     Допринесли са за написването или редакцията на чернови варианти на ръкописа.

Когато се подава ръкопис с групово авторство, авторите трябва ясно да обозначат предпочитаните начини за позоваване. Всички автори поемат отговорност за автентичността на ръкописа и един (например водещият автор) или повече от тях гарантират и носят отговорност за оригиналността и коректността на работата.

 

5.„Сляпо“ рецензиране

Всички ръкописи в „Диоген“ се приемат при условията на обявен краен срок за подаване на всяко издание (две издания годишно). „Диоген“ прилага процедура на двойно „сляпо рецензиране“: рецензентите не са известни на авторите, и обратно – авторите не са известни на рецензентите. Редакторите определят рецензентите на оригиналните статии, доклади, отзиви и допълнения. Главният редактор оценява всеки подаден ръкопис, за да прецени дали темата и съдържанието му съответстват на тематичната насоченост и етичните норми. Всеки ръкопис, който отговаря на общата насоченост и на етичните правила, формулирани по-горе в т. 2, се предлага по-нататък за „сляпо рецензиране“. Помощник-редакторът проверява дали избраните ръкописи отговарят на техническите изисквания. Тези, които не отговарят на изискванията, се връщат на авторите за корекция или се отстраняват от оценителния процес, ако периодът за приемане на ръкописи е изтекъл.

Редакторите канят изследователи за „сляпото рецензиране“ на избраните ръкописи. Главният редактор е отговорен за определянето и обявяването на крайното решение за всеки ръкопис. Главният редактор може да се консултира с членовете на Съвета, ако има големи различия между рецензентите и редакторите за оценката на даден ръкопис. Цялата кореспонденция, свързана с определен ръкопис, е конфиденциална.

Рецензентите на отделните ръкописи се определят според тяхната експертност, репутация и професионален опит. Съветът е отговорен за постоянното обновяване на базата данни с рецензенти на поредицата.

Диоген се придържа към най-добрите академични практики и възприема публикуването на статии като творчески процес на сътрудничество между авторите, рецензентите и редакторите. Целта на „сляпото рецензиране“ е да оцени академичното качество на предоставените за публикуване ръкописи. Конструктивният критицизъм е необходима част от този процес, затова той трябва да бъде осъществяван по професионален и уважителен начин. От рецензентите се очаква да подадат към редакторите своите рецензии със заключения и препоръки в 30-дневен срок. Ако е необходимо, рецензентите могат да пренесат своите забележки директно в текста, като използват режима на проследяване на корекциите.

Рецензентите трябва да оценяват дали ръкописите отговарят на следните условия:

I.Секция 1: научно съдържание;

·       статията е свързана с темата на броя;

·       статията е актуална;

·       темата на статията е оригинална;

·       привлечена е актуална научна литература;

·       приложени са адекватни научни методи;

·       постигнати са значими резултати;

·       аргументи, подкрепящи заключението.

 

II.Секция 2: качество на ръкописа

·       резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието;

·       темата е въведена ясно;

·       предишните достижения са представени коректно;

·       методологията и методите са формулирани точно;

·       структура на изложението;

·       яснота на заключението;

·       организация и коректност на цитираната литература;

·       ясен академичен език;

·       дължина на статията.

Критериите се квантифицират чрез скала за измерване от 0 до 5, където 0 означава „слабо“, а 5 означава „отлично“. Ръкописите се класифицират в 4 заключения:

1.     Да се приеме за печат в предоставения вид (когато всички критерии в двете секции имат резултат, равен или по-висок от 3).

2.     Да се приеме за печат с малки поправки, без необходимост от следваща рецензия (когато не повече от един критерий в секция 1 и/или не повече от 2 в секция 2 имат оценка, по-ниска от 3, но не и 0).

3.     Да се приеме за печат с основни поправки и отново да бъде рецензирана (когато не повече от два критерия в секция 1 и/или не повече от 3 в секция 2 имат оценка под 3, но не и 0).

4.     Да се отхвърли (когато повече от два критерия в секция 1 и/или повече от три в секция 2 имат оценка под 3 или има критерии с оценка 0).

Забележките и препоръките се отразяват в края на рецензията.

 

6.Технически изисквания към ръкописите

Към момента за поредица Диоген са приети и огласени следните технически изисквания. Те могат да бъдат променяни, в такъв случай променените версии ще бъдат срочно оповестявани.

Общи изисквания

 

Всеки ръкопис трябва да бъде написан на граматически правилен език, без правописни и пунктуационни грешки. Името, институционалната принадлежност и адресът на автора, както и заглавието на ръкописа, трябва да бъдат описани в отделен файл, озаглавен: „title_bio“.

           

Всяка статия се придружава от резюме на английски език до 120 думи. Максимален обем на статията 10 печатни страници, при стандартните за програмата Word полета (normal margins).

 

 

Краен срок за предаване на статиите: …………….

 

Технически параметри

 

Статиите да са в Microsoft Word или PDF-формат, шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5.

 

Големина на ръкописите – до 16 стр.

 

Библиография и цитиране

 

Цитирането в текста става с позоваване в скоби: фамилия на автора, година и страница, а в библиографията се дава пълната информация за източника. Бележките под линия са с размер 10 пункта със същия шрифт.

 

Пример за цитиране в текста:

„Цитат, цитат, цитат, цитат“ (Иванов 2000: 35).

 

Примери за библиографско цитиране:

 

За книги:

Бергсон 1994: Бергсон, А. Интуиция и интелект. София.

 

За статии:

Cummins, R. C., “Functional Analysis”. The Journal of Philosophy, 72 (November): 741 – 765, 1975.

 

За публикации в сборници:

 Carnap, R. 1959. “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language.” In: Logical Positivism. Alfred Ayer (Ed.). New York: The Free Press, 60-82

 

За електронни издания:

· Anthony, A. Experience, Evaluation and Faultless Disagreement. Inquiry, DOI: 10.1080/0020174X.2016.1208923

 

 

Материалите, които не отговарят на изискванията, ще бъдат връщани на авторите за отстраняване на пропуските до срока за приемане на ръкописи. След този период те няма да бъдат разглеждани по-нататък за публикуване.

 

 

7.     Политика на споделяне (авторски права, повторна употреба и публичен достъп)

 

 

Авторски права

 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ държи авторските права на всички работи, публикувани в поредица Диоген. Читателите могат да използват работите за образователни или други нетърговски цели, стига съдържанието да е правилно цитирано и да има референция към оригиналния източник. Статиите не могат да бъдат включвани без разрешението на редколегията в учебници, които се продават. Те могат обаче да бъдат използвани в университетски курсове и за други образователни дейности.

Повторна употреба

Авторите могат да използват повторно части от своята запазена работа за други цели, ако е предоставено коректно цитиране и информация за авторските права.

Публичен достъп

Копие на всяко издание на поредица Диоген е предоставяно за архивите на Българската национална библиотека. С подаването на ръкописите за рецензиране и публикуване, авторите се съгласяват, че работите им ще бъдат публикувани в интернет.

Изданието е достъпно на сайт

 

8.Корекции и изтегляне

Корекции

Изданието „Диоген“ публикува уведомления за всички установени технически или фактически грешки, направени неволно от авторите или от издателя при постъпване на писмена молба от страна на авторите. Уведомленията се отпечатват в броя, непосредствено следващ постъпилата молба за корекция на грешки. Молбите, изпратени от авторите, трябва ясно да цитират и описват направената грешка и да указват необходимите корекции. Те също така трябва да посочват ясно дали грешките се дължат на редакторския или печатарския екип, или на автора.

Изтегляне

„Диоген“ разглежда изтеглянето на публикации, когато е налице ясно свидетелство, че работата е ненадеждна в резултат от злоупотреба или грешка; ако направените констатации са били публикувани другаде без позоваване, разрешение или основания; ако ръкописът се позовава на некоректни изследвания.

Авторите могат да изтеглят своите ръкописи по всяко време на оценителния процес и до 14 дни след получаването на писмено одобрение за публикуване от редколегията. След този период издателският процес не позволява промени и авторските права влизат в сила.

 

8.     Конфликт на интереси и науча недобросъвестност

Конфликт на интереси

Ръкописи, които са с авторство или съавторство с член на действащия Съвет или на Редколегията, се разглеждат от независим аd-hoc редактор (определен от Съвета). Такъв се приема и за ръкописи, за които се изисква главният редактор да си направи отвод поради изразени опасения за потенциален конфликт на интереси.

Научна недобросъвестност

Ръкописите, подадени в „Диоген“, се поставят в софтуер за проверка на плагиатство. Плагиатството е научна злоупотреба и се третира като такава!

Читателите могат да подават сигнали, свързани с възможна недобросъвестност (неоторизирана употреба на конфиденциална информация, неточности в авторството, фалшифициране на данни, нарочно изкривено представяне) относно публикациите в „Диоген“. Сигналите се подават на електронен адрес: ……………

9.Въпроси и отговори

Въпроси, засягащи издателската политика и процедурите на Диоген, както и инструкциите за подаване на ръкописи, могат да бъдат отправяни към редакцията на на адрес philos@uni-vt.bg

С подаването на ръкописа, авторите декларират, че познават и приемат условията в издателската политика и процедурите на Библиотека Диоген!