БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

  1. Технически изисквания към ръкописите

Към момента за книжна поредица Диоген са приети и огласени следните технически изисквания. Те могат да бъдат променяни, в такъв случай променените версии ще бъдат срочно оповестявани.

Общи изисквания

 

Всеки ръкопис трябва да бъде написан на граматически правилен език, без правописни и пунктуационни грешки. Името, институционалната принадлежност и адресът на автора, както и заглавието на ръкописа, трябва да бъдат описани в отделен файл, озаглавен: „title_bio“.          

Всяка статия се придружава от резюме на английски език до 120 думи. Максимален обем на статията 20 печатни страници, при стандартните за програмата Word полета (normal margins).

Краен срок за предаване на статиите: 01.04.

Технически параметри

Статиите да са в Microsoft Word или PDF-формат, шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5.

Големина на ръкописите – до 20 страници.

Библиография и цитиране

Цитирането в текста става с позоваване в скоби: фамилия на автора, година и страница, а в библиографията се дава пълната информация за източника. Бележките под линия са с размер 10 пункта със същия шрифт.

Пример за цитиране в текста:

„Цитат, цитат, цитат, цитат“ (Иванов 2000: 35).

Примери за библиографско цитиране:

За книги:  
Бергсон, A. 1994: Бергсон, А. Интуиция и интелект. София.

За статии:
Cummins, R. C., “Functional Analysis”. The Journal of Philosophy, 72 (November): 741 – 765, 1975.

За публикации в сборници:
Carnap, R. 1959. “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language.” In: Logical Positivism. Alfred Ayer (Ed.). New York: The Free Press, 60-82

За електронни издания:
Anthony, A. Experience, Evaluation and Faultless Disagreement. Inquiry, DOI: 10.1080/0020174X.2016.1208923

За други интернет източници:
Рейтингова система на висшите училища в България, 2015г. [http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace, 05.03.2016]

Материалите, които не отговарят на изискванията, ще бъдат връщани на авторите за отстраняване на пропуските до срока за приемане на ръкописи. След този период те няма да бъдат разглеждани по-нататък за публикуване.