БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КНИЖНА ПОРЕДИЦА „ДИОГЕН“

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ КНИГА „ФИЛОСОФИЯ“

Главен редактор:

Вихрен БУЗОВ (проф. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) - логика на социалните изследвания, логика на нормите, логика на решенията, философия на правото, политически стратегии, национална и международна сигурност https://orcid.org/0000-0001-9721-9006; e-mail: v.buzov@ts.uni-vt.bg

Заместник главен редактор: 

Георги БЕЛОГАШЕВ - (доц. д-р. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) - Нов Реализъм, Българска философия, Философия на Новото време 17-18 век, Немски идеализъм, Философия на 19 век, Съвременна философия 20 век, Социална философия http://orcid.org/0000-0003-0894-5431; e-mail: g.belogashev@ts.uni-vt.bg

Редакционен секретар:

Деница УЗУНОВА (гл.ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) - история на философията (руска религиозна философия, немска класическа философия, философия на новото време); философска антропология, танатология, философия на пола https://orcid.org/0000-0002-4877-5361; e-mail: d.uzunova@ts.uni-vt.bg

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ КНИГА „ПСИХОЛОГИЯ“

Главен редактор:

Даниела ТАСЕВСКА  (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България педагогическа и възрастова психология, клинична психология, консултативна психология, психотерапия, групова динамика, организационна психология, организационно консултиранее-mail: d.tasevska@ts.uni-vt.bg

Заместник главен редактор: 

Велислава ЧАВДАРОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България социална психология, психология на личността, етнопсихология, организационна психологияе-mail: v.chavdarova@ts.uni-vt.bg 

Редакционен секретар:

Златинка ГЕОРГИЕВА  (гл.ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България– възрастова психология, педагогическа психология онкопсихология, клинична, психотерапевтична работа с невротични картини при възрастни, кризи в адаптацията, атр-терапияе-mail: z.georgieva@ts.uni-vt.bg 

Редакционен съвет:

Бойко ВЕЛИКОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България олитическа психология, социална психология, политически профили, политически процес, социална стратификация, корупцияе-mail: velikov.b@abv.bg

Георги МАДЖАРОВ (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България– възрастова психология, еволюционна психология, психолингвистикае-mail: g.madzharov@ts.uni-vt.bg 

Добрин ДОБРЕВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България– психоанализа, психология на религията, диференциална психологияе-mail: d.dobrev@ts.uni-vt.bg

Елена БОРАДЖИЕВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България психологично изследване на личността, психологичен подбор на кадри, лидерство, психологично консултиранее-mail: e.boradzhieva@ts.uni-vt.bg 

Красимира КОЛЕВА-МИНЕВА (проф. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България психология на деца, семейства и групи в риск, психология на социалната работа, психология на третата възраст, социално-психологичен тренинг, психологическо консултиране, психология на конфликтитее-mail:  k.mineva@ts.uni-vt.bg 

Красимира ЙОНКОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България методология на научното познание, критическа социална психология, квантова парадигма, интегрална психология, екзистенциална психотерапияе-mail: k.yonkova@ts.uni-vt.bg 

Милена МОЦИНОВА-БРЪЧКОВА (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България психотерапия, психологическа диагностика, деца със СОП, нарушения от аутистичния спектър, детско езиково развитиее-mail: m.mocinova@ts.uni-vt.bg 

Минко ХАДЖИЙСКИ (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България консултативна психология, психотерапия, психопатология, юридическа психология, психология на сигурносттае-mail: mikimsh@abv.bg 

Пресиян БУРГОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България когнитивна психология, психопатология, психоанализа и психодинамика, клинична психология, психодиагностика, приложна психология, психологическо консултиране и психотерапияе-mail: p.burgov@ts.uni-vt.bg

Хелена ЙОЛОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“Република България история на психологията,психология на общуването,психология на лъжата,процесът влияние при общуванетое-mail: h.yolova@ts.uni-vt.bg

 

Членове на международната редакционна колегия:

Андрей ПАВЛЕНКО (проф. дфн в Институт по философия, Руска академия на науките, Москва, Руска федерация) – философия на науката, онтология, епистемология; https://orcid.org/0000-0002-2810-6259

Бояна ДИМИТРИЕВИЧ (проф. д-р в Университет в Ниш, Република Сърбия) – клинична психология, невропсихологияhttps://orcid.org/0000-0003-4599-4005e-mail: bojana.dimitrrijevic@filfak.ni.ac.rs 

Витан МИТЕВ (проф. д-р в СУ „Св. Климент Охридски, гр. София, Република България) – логика; e-mail: vitan.stefanov@gmail.com

Здравко ИВАНОВ (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – философия на историята; e-mail: zriv51@abv.bg

Константин СТОЕНЕСКУ (проф. д-р в Университет в Букурещ, Румъния)- гносеология, философия на науката. https://orcid.org/0000-0002-3235-7771; e-mail: constantin.stoenescu@filososfie.unibuc.ro

Любиша ЗЛАТАНОВИЧ (доц. д-р в Университет в Ниш, Република Сърбия) – психология; https://orcid.org/0000-0002-1937-2440; e-mail: ljubisa.zlatanovic@filfak.ni.ac.rs

Любиша МИТРОВИЧ (проф. д-р Университет в Ниш, Република Сърбия и Център за Балкански изследвания, почетен професор на Философски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Република България) - социология; e-mail: ljubisa.mitrovic@filfak.ni.ac.rs

Панос ИЛИОПУЛУС (проф. д-р в Университет Янина, Янина, Република Гърция) – история на философията, съвременна философия, екзистенциализъм. https://orcid.org/0000-0003-4966-3617; e-mail: ksatriya@tri.forthnet.gr

Ромулус БРЪНКОВЯНУ (проф. д-р в Университет в Букурещ, Румъния) – политическа философия, философия на образованието

Христо  ХРИСТОВ (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – философска антропология; e-mail: h.hristov@ts.uni-vt.bg

 

Адрес на редколегията:

Проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

бул. „Христо Ботев“ 19, 5000 Велико Търново Център, Велико Търново

v.buzov@ts.uni-vt.bgd.tasevska@ts.uni-vt.bg

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)