Дигитални образователни технологии
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ

Списание „Дигитални образователни технологии“ се издава от 2024 г. и се подготвя за индексиране в международни референтни мрежи като Web of Science и SCOPUS. Подготвителният етап от процедурата за приемането на даден ръкопис за печат е нейното оценяване и при необходимост – нейното връщане за прецизиране и дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем, стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация на кирилицата в библиографията и пр.) съобразно техническите изисквания за публикуване в списанието.

 

РЕЦЕНЗИРАНЕ

Рецензирането се осъществява от Борд на анонимните рецензенти, в който Редколегията е привлякла утвърдени учени от различни страни и области на науката. Осъществява се двойно анонимно рецензиране на всеки от постъпилите ръкописи, които са премилани през системата за автентичност StrikePlagiarism. При подаване на материала за рецензиране се заличава името на автора от текста и се предоставя предложения материал на двама от рецензентите. В процеса на оценяване рецензентите описват своите корекции, като в заключителната част на изложението посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани и необходими корекции).

Рецензентите е необходимо да изпратят в четиринадесет дневен срок рецензиите на редколегията на списанието. В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензиите в редколегията, авторът се уведомява за мнението на рецензентите и при нужда му се предоставя част от препоръките в рецензията за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, след което статията се насочва към предпечатна подготовка и публикуване.

Редакционната колегия има право да отхвърля тези от предложените за публикуване материали, които не са в съответствие с целите на списанието, неговите етични правила и не отговарят на изискванията за публикуване.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЛАНКА ЗА РЕЦЕНЗИЯ:

Дигитални образователни технологии

ISSN …………………. (Print), ISSN ……………… (Online)

Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“

Велико Търново, България

 

 

РЕЦЕНЗИЯ

Академично звание, научна степен, име и фамилия на рецензента: 

………………………………………………………………………………………………

ORCID ID на рецензента: ………………………………….

Афилиация на рецензента: ………………………………………

Заглавие на ръкописа: ……………………………………………………………

 

 

КРИТЕРИИ

(отбележете с „Х“)

Скалата е:

отлично – 2, средно – 1; слабо – 0

оценка

2

1

0

Статията е свързана с темата на изданието

 

 

 

Темата на статията е оригинална

 

 

 

Методи на изследването

 

 

 

Статията е актуална

 

 

 

Заключенията са добре обосновани

 

 

 

Яснота и четимост на текста

 

 

 

Резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието

 

 

 

Обем на текста

 

 

 

 

Открито плагиатство (отбележете с „Х“)

Да

Не

 

 

Адрес на откритото плагиатство

 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРА

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е (отбележете с „Х“):

 

1. Да се публикува в предоставения вид

 

 

2. Да се публикува с изменения

 

 

3. Да се върне за повторно рецензиране след препоръчаните и необходимите корекции

 

 

4. Да се отхвърли    

 

Дата:………………………….