Дигитални образователни технологии
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Дигитални образователни технологии


Списание „Дигитални образователни технологии“ е интердисциплинарно, рецензирано академично списание с научна и научно-образователна насоченост. Неговата функция е да подпомага научното развитите в областта на прилагане на дигиталните технологии в образователен контекст на всички образователни нива – предучилищно, основно, средно и висше образование както и ученето през целия живот.

Списанието има цел да бъде трибуна за научна диспути, споделяне на проучвания и достижения на научни разработки представени от академичната общност в страната и чужбина. В двете книжни на година се публикуват научни изследвания, статии и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост. В изданията могат да бъдат отпечатани и различни методически материали, касаещи проблемите на образованието, като акцентът пада върху дигиталните образователни технологии.

Тематичният обхват на списанието включва:

– Електронно обучение;

– Дигитална трансформация на образованието;

– Дигитална педагогика;

                                                                    – STEM подходът в обучението.

Периодичност на списанието: две книжки годишно.

Формат: печатен и електронен.

Списанието е с свободен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес https://journals.uni-vt.bg/dt/bul/.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

 

Издава се от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” от 2024 година.