Дигитални образователни технологии
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Етичен кодекс на списание „Дигитални образователни технологии“

 

Фокус и обхват на списанието

Списание „Дигитални образователни технологии“ е интердисциплинарно, рецензирано академично списание с научна и научно-образователна насоченост. Неговата функция е да подпомага научното развитите в областта на образователните технологии.

Списанието има цел да бъде трибуна за научна диспути, споделяне на проучвания и достижения на научни разработки представени от академичната общност в страната и чужбина. В две книжни на година се публикуват научни изследвания, статии и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост. В изданията могат да бъдат отпечатани и различни методически материали, касаещи проблемите на образованието, като акцентът пада върху дигиталните образователни технологии.

Етичният кодекс регламентира етичните стандарти, към които се придържат всички участници в процеса на издаване на сп. „Дигитални образователни технологии“. Те съответстват на утвърдените международни стандарти за публикационна етика и целят постигането на високо качество на издаваните научни трудове. Редакционната колегия на списание „Дигитални образователни технологии“ приема и се придържа към принципите на публикационна етика, приети от международната научна общност и отразени в препоръките на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE), който е нестопанска организация, чиято мисия е да определи най-добрите практики в етиката на научното публикуване и да подпомогне редакторите и издателите за тяхното постигане.

От всички участници в процеса на издаване на списанието се очаква да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика в следните основни насоки.

 

 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ИЗДАТЕЛЯ

(Университетското издателство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Издателят извършва предпечатната подготовка на всички броеве на списанието. Той извършва и последната редакция и коректура на предложените материали. Предоставя на авторите възможност да се запознаят с подготвения за публикуване материал и внася необходимите технически корекции.

Издателят публикува списанието на електронен и хартиен носител. Предоставя полагащия се книжен брой на списанието на всеки от авторите, както и на всеки от членовете на редколегия.

Издателят подпомага съставителите на броя, като ги консултира по възникнали в хода на работния процес въпроси. Подпомага редколегията при разработване на проекти за развитие на списанието. Издателят подпомага и процеса на индексиране на списанието в международни бази данни.

Броеве на списанието са на свободен достъп на сайта на ВТУ.

 

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА НА РЕДАКТОРИТЕ

Редакторите на списание „Дигитални образователни технологии“ вземат решение за публикуване на ръкописите въз основа на тяхната научна стойност (оригиналност, яснота, актуалност, релевантност) без оглед на пол, раса, етнически произход, политическа или религиозна философия, социална или институционална принадлежност на автора/авторите. Всички решения за редактиране или публикуване на текстове се вземат от екипа на списанието, без допускане на влияние от каквато и да е друга страна.

Редакторите предават всички постъпили ръкописи на процедура за анонимно рецензиране от двама рецензенти, експерти в съответната област. При необходимост ръкописът се дава за оценка на трети рецензент в качеството му на арбитър.

В този процес се гарантира анонимността на всички страни. Решението за окончателно публикуване се основава на качествата на ръкописа, за което се съди по мнението на рецензентите. Взема се под внимание и съответствието на ръкописа на научния профил на списанието. Редакторът уведомява автора за взетото решение.

При постъпването си всички материали преминават през системата за плагиатство StrikePlagiarism. Проверката се извършва съобразно приетите от ВТУ правила.

Редакционната колегия няма право да разкрива никаква информация относно представен ръкопис на никого другиго освен на тези, които пряко участват в процеса на оценяване и публикуване.

Редакционната колегия няма право да използва или предоставя на трети страни непубликувана информация от ръкопис без писменото съгласие на авторите. Информацията, получена в резултат на работата с ръкописа, се счита за поверителна и няма да бъде използвана в ничия лична полза.

Редакторите ще реагират на евентуално неправомерно поведение и ако това е необходимо, ще предприемат съответните мерки – корекция, изтегляне, изразяване на загриженост или друга бележка, ако е уместно.

За всички други въпроси, некоментирани тук, редакционната колегия се ръководи от публикуваните от Комитета по етика на научните публикации (Committee on Publication Ethics (COPE)) препоръки: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

 

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Всеки ръкопис се рецензира от двама рецензенти, които нямат никаква информация за автора. Двойното анонимно рецензиране е от изключителна важност за наличието на качествена публикационна дейност. То подпомага както редакторите за вземане на решение, дали материалът да бъда публикуван, така и авторите за подобряване на научната разработка.

Всеки, който е получил предложение да бъде рецензент и прецени, че не е достатъчно квалифициран да рецензира даден ръкопис, или знае, че рецензирането в установените срокове ще му бъде невъзможно, трябва своевременно да уведоми главния редактор и да откаже рецензирането.

Всички ръкописи, получени за рецензиране, са поверителни документи и трябва да се третират като такива. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други, освен с разрешение от главния редактор (при изключителни или конкретни обстоятелства). Това важи и за тези, които отказват да рецензират ръкописите.

Рецензирането трябва да се основава на обективни критерии. Направените бележки трябва да бъдат формулирани ясно с подкрепящи аргументи, така че авторите да ги използват за подобряване на ръкописите си. Рецензентите трябва да преценят обхвата на цитираната литература с оглед на неговата достатъчност.

Непубликувани материали, за които се съобщава в представен ръкопис, не трябва да се използват от рецензента в негово собствено изследване без изричното писмено съгласие на автора. Приоритетна информация или идеи, получени при рецензирането, не трябва да се разгласяват и да се използват за извличане на собствена полза. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, във връзка с които те имат конфликт на интереси, произтичащ от конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с автори или институции, свързани със статията.

За всички други въпроси, некоментирани тук, рецензентите следва да се ръководят от публикуваните от Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics (COPE)) препоръки: Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

 

ОТГОВОРНОСТ И ПРАВА НА АВТОРИТЕ

Авторите е необходимо да представят точно описание на извършената работа, както и обективна оценка за нейното научно значение. Предоставеният ръкопис е нужно да съдържат достатъчно детайли и позовавания, за да позволи на други учени да проверят и потвърдят представените факти и източници. Фалшифицираните или умишлено неточни твърдения се оценяват като неетично поведение и са неприемливи.

При необходимост авторите могат да бъдат помолени да предоставят на редакцията първични данни, свързани със статията. Те трябва да имат готовност да гарантират достъпа до тези данни на други учени и изследователи след публикуване на статията при условията на спазване на авторските права и собственост върху първичната информация

Авторите са задължени да отговарят своевременно на възможни запитвания от страна на редакторите във връзка с първичните данни, разяснения по текста или авторски права. Авторите трябва да коригират и отново да изпратят своя ръкопис след съобразяване с дадените коментари и препоръки.

Авторите гарантират, че предоставения текст е изцяло оригинален, а при използването на чужди разработки, те са цитират според технически изисквания на списанието. Плагиатството във всичките му форми (представяне на чужд труд като свой, парафразиране на съществени части от чужд труд без посочване на автора му, представяне на резултати от чужди изследвания като свои и др.) представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Едновременното предоставяне с цел публикуване на един и същ ръкопис на повече от един издател представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Авторите трябва да впишат в ръкописа съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, като използване на чужд труд, консултации, платени хонорари, експертни оценки и др. Наличието на потенциален конфликт на интереси трябва да бъде оповестено възможно най-рано.

Ако автор открие значителни грешки или неточности в собствения текст, негово задължение е незабавно да уведоми редакторите и да си сътрудничи с тях, за да бъдат направени необходимите корекции или при необходимост да бъде оттеглена статията.

Когато публикуват изследвания, които включват експериментални или емпирични изследвания с хора, авторите трябва да декларират писмено, че изследваните субекти (или техните настойници/родители, ако се касае за деца или лица под запрещение) са дали своето информирано съгласие, преди да участват в проучването, в съответствие с правилата на Декларацията от Хелзинки от 1975 г, ревизирана през 2013 г., на Белмондския доклад за етичните принципи и правила за защита на хората при човешки изследвания (1979), както и на Конвенцията за правата на детето (1989). Ако публикацията представя изследване, включващо уязвими групи, редакционният колектив си запазва правото да извърши допълнителна проверка.

За публикуване в списание „Дигитални образователни технологии“ не се изисква такса от авторите.

 

Авторско право

Никой друг не може да използва или възпроизвежда чужда работа по какъвто и да е начин без изричното разрешение на създателя ѝ или на негов оторизиран представител. Това се отнася за всяко възпроизвеждане на произведение, независимо дали е в печатна форма или онлайн.

 

Възлагане на права

Авторът предоставя авторски права на издателя. Допустимо е авторите да разпространяват публикациите си от списание „Дигитални образователни технологии“ в други електронни платформи.

Списание „Дигитални образователни технологии“ има лиценз тип

CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommerce-NoDerivs.