Дигитални образователни технологии
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

Списание „Дигитални образователни технологии“ разглежда само ръкописи, които не са публикувани и не са представени за печат в друго издание. При постъпването си материалите се проверяват за автентичност чрез системата StrikePlagiarism, след което се подлагат на двойно анонимно рецензиране. Редакционната колегия взема решение за публикуване въз основа на становището на рецензентите. Ръкописите се изпращат на имейл  dt@live.uni-vt.bg или чрез системата за онлайн подаване в срок до 30 април (за кн. 1) и до 30 септември (за кн. 2) на текущата година като два файла във формат *.doc / *.docx и *.pdf. Файловете в наименованието си съдържат фамилията и името на автора, например Dimitrov_Ivan.docx.

Авторът предоставяйки своя ръкопис на посочения имейл (или в системата) автоматично се съгласява да спазва етичните норми на списанието. Всяко тяхно нарушение се приема за отказ от съвместната работа на автора с изданието занапред.

За публикуване в списание „Дигитални образователни технологии“  не се изисква такса от авторите.

 

Език на публикациите

Приемат се ръкописи на български, английски и руски език. Текстове написани на неакадемичен език няма да бъдат разглеждани.

 

Обем на публикациите

Препоръчителен обем на ръкописа: за студии до 120 000 знака, за статии до 40 000 знака, за рецензии/отзиви до 15 000 знака –  заедно с паузите между знаците. Няма изисквания за форматиране на текста по отношение на големина на шрифта.

 

Структура на ръкописите

Ръкописът трябва да бъде структуриран по следния начин:

Заглавие (на оригиналния език на публикацията)

Имената на автора (авторите) – собствено и фамилно – на оригиналния език на публикацията се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид

Заглавие (на английски език)

Имената на автора (авторите) на английски език се изписват след един празен ред под заглавието в разгърнат вид

Резюме (на английски език). Препоръчителен обем на резюмето – 3000 знака)

Ключови думи на английски език (шест думи за статия, десет думи за студия). Оставя се един празен ред.

 

Текстът на научната разработка, които съдържа задължителните подзаглавия:

ВЪВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

РЕЗУЛТАТИ

ДИСКУСИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бележки (ако има такива) 

 

Графики, таблици и изображения се включват в текста на местата, където трябва да бъдат. Представят се и като отделни файлове.

Цитирането на източници от интернет без автор не се допуска.

Бележките се въвеждат чрез горен десен индекс с арабски цифри. Те трябва да се обособят в раздел Бележки след основния текст на статията. След справката Бележки и празен ред се помества ползваната Литература по темата.

Материалите трябва да бъдат написани с Times New Roman. Ако са използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като отделни файлове.

 

Резюме и ключови думи

Резюмето на английски език е в обем до 3000 знака с интервалите. То трябва ясно да представя същността на проведеното изследване, като акцентира върху получените нови резултати. Ключовите думи са не повече от шест за статия, осем за студия. Не се препоръчва използването на дълги изрази като ключови думи.

 

Цитиране в текста

В текста източниците се цитират в кръгли скоби, например: (Иванов 2002: 158). Когато са цитирани автори с еднакви фамилии, в скобите се посочва и инициал: (Иванов, И. 2002: 158). При повече публикации от един автор в една и съща година след годината се добавя индекс с буква, например: (Иванов 2002a: 158), (Иванов 2002б: 160).

 

Списък с цитираната литература

Списъкът на литературата започва след основния текст и включва само цитираните източници. Заглавията на кирилица, латиница, гръцка, арабски и др. азбуки се подреждат в отделни блокове, един след друг. Заглавията, които не са на латиница, трябва да се транслитерират съобразно Закона за транслитерацията (ДВ. бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г.).

 

 

ПРИМЕРИ:

 

Монографии:

Пейчева-Форсайт 2012: Пейчева-Форсайт, Р. Състояние на интеграцията на ИКТ в българското средно училище – перспективата на изследователя. София: Университетско изадетлство „Св. Климент Охредски“. // Peycheva-Forsayt 2012: Peycheva-Forsayt, R. Sastoyanie na integratsiata na IKT v balgarskoto sredno uchilishte – perspektivata na izsledovatelya. Sofia: Universitetsko izadetlstvo „Sv. Kliment Ohredski“.

Коева, Пейчева-Форсайт, Веселинова 2004: Коева, К., Р. Пейчева-Форсайт, Р. Веселинова. Инспектиране на народната просвета: генезис, съвременни измерения, тенденции и перспективи. Пловдив: Пигмалион. // Koeva, Peycheva-Forsayt, Veselinova 2004: Koeva, K., R. Peycheva-Forsayt, R. Veselinova. Inspektirane na narodnata prosveta: genezis, savremenni izmerenia, tendentsii i perspektivi. Plovdiv: Pigmalion.

 

Публикации в сборници

Георгиева-Лазарова 2016: Георгиева-Лазарова, С. Смесено обучение – същност, развитие, компетенстности. – В: Учителят прави училището. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 141 – 153. // Georgieva-Lazarova 2016: Georgieva-Lazarova, S. Smeseno obuchenie – sashtnost, razvitie, kompetenstnosti. – V: Uchitelyat pravi uchilishteto. V. Tarnovo: Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 141 – 153.

Георгиева-Лазарова, Лазаров 2011: Георгиева-Лазарова, С., Л. Лазаров. Ученето чрез аудио-визуални и информационни технологии. – В: Сборник от Майски четения „Дни на науката 2011“, Велико Търново, 27 май 2011 г. В. Търново: Фабер, 323–330. // Georgieva-Lazarova, Lazarov 2011: Georgieva-Lazarova, S., L. Lazarov. Ucheneto chrez audio-vizualni i informatsionni tehnologii. – V: Sbornik ot Mayski cheteniya „Dni na naukata 2011“, Veliko Tarnovo, 27 may 2011 g. V. Tarnovo: Faber, 323–330.

 

Публикации в периодични издания

Михова 2022: Михова, М. Eдно разсъждение върху планирането на дигитален урок. – В: Педагогически алманах, бр. 2, 182 – 190. // Mihova 2022: Mihova, M. Edno razsazhdenie varhu planiraneto na digitalen urok. – V: Pedagogicheski almanah, br. 2, 182 – 190.

Grancharova 2021: Grancharova, V. Challenges To The Multimodal Transport Networks Based On Sustainable Growth In The Volume Of Containerized Cargoes. –In: Pedagogika-Pedagogy, Volume 93, Number 7, 53 – 64.

 

Източници в интернет

РБЕРечник на българския език. София: Изд. на БАН. // RBERechnik na balgarskiya ezik. Sofia: Izd. na BAN. < http://ibl.bas.bg/rbe/> [30.12.2019]

 

Когато цитираната публикация имат и интернет-базирана публикация, е препоръчително това да се отбелязва, например:

Лазаров, Л. 2016: Лазаров, Л. Информационна система „Е-Преподавател“. Педагогически алманах, кн. 1, 115 – 142. – https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=583078

 

Статията може да бъде публикувана, ако авторът приема Етичните правила на списание „Дигитални образователни технологии“.