СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

ДВОЙНО ВЪНШНО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ за сп. „ЕПОХИ“ (ПРОЦЕДУРА)

 

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ:

Сп. „Епохи“ се издава от 1993 г. и се подготвя за индексиране в международни референтни мрежи като Web of Science и SCOPUS. Подготвителният етап от процедурата за приемането на дадена статия за печат е нейното оценяване и при необходимост – нейното връщане за прецизиране и дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем, стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация на кирилицата в библиографията и пр.) съобразно техническите изисквания за публикуване в списанието.

 

ПРОЦЕДУРА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ:

Рецензирането се осъществява от Борд на анонимните рецензенти, в който Редколегията е привлякла утвърдени учени от различни страни. Осъществява се външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Заличава се името на автора от текста на материала (и от свойствата на електронния файл) и се предоставя предложената статия на двама от рецензентите. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр за рецензия, като в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно рецензиране след препоръчани и необходими корекции). Рецензентите трябва да изпратят в 14 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието. В случай, че един от двамата рецензенти е отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.

След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията, авторът се уведомява за мнението на рецензентите и при нужда му се предоставя заключителната част от рецензията („Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, след което статията се насочва към предпечатна подготовка и публикуване.

Редакционната колегия има право да отхвърля тези от предложените за публикуване материали, които не са в съответствие с целите на списанието, неговите етични правила и не отговарят на изискванията за публикуване.

Периодът на рецензиране е от един до шест месеца.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЪКОПИС ЗА ПЕЧАТ:

Виж рубриката Изисквания (http://journals.uni-vt.bg/epohi/bul/req.aspx) // Guidelines for authors (http://journals.uni-vt.bg/epohi/eng/req.aspx).

 

 

ОБРАЗЕЦ:

 

ИЗДАТЕЛСКА РЕЦЕНЗИЯ

на списание „Епохи”

(Издание на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”)

Инструкции: Списанието спазва най-добрите академични стандарти, поради което третира публикуването на статии като творчески процес на сътрудничество между автора, рецензентите и редколегията. Целта на издателската рецензия е да оценява и развива академичното качество на предложените материали за публикуване. Конструктивната критика е необходима част от тези процеси, поради което трябва да бъде издържана в професионален стил.

Рецензентите трябва да изпратят в 14 дневен срок рецензиите на редколегията на списанието.

При необходимост, рецензентите могат да нанасят бележки директно върху текста, използвайки опцията „проследяване на промените” в Уърд (важи при предоставено електронно копие на рецензирания материал), или направо върху текста с химикал (молив), спазвайки символите и правилата за корекции и бележки, в случай че е предоставено физическо копие на рецензирания  материал.

 

І. РЕЦЕНЗЕНТ:

ІІ. ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА:

ІІІ. НАУЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо – 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Статията е свързана с темата на конференцията и изданието

 

 

 

 

 

 

Статията е актуална

 

 

 

 

 

 

Темата на статията е оригинална

 

 

 

 

 

 

Привлечена е актуална научна литература

 

 

 

 

 

 

Приложени са адекватни научни методи

 

 

 

 

 

 

Постигнати са значими резултати

 

 

 

 

 

 

Аргументи, подкрепящи заключението

 

 

 

 

 

 

 

ІV. КАЧЕСТВО НА РЪКОПИСА

(отметнете със знак  Х  Вашата преценка.  Скалата е: отлично – 5, слабо - 0)

 

К Р И Т Е Р И И

ОЦЕНКА

5

4

3

2

1

0

Резюмето отразява достатъчно ясно съдържанието

 

 

 

 

 

 

Темата е въведена ясно

 

 

 

 

 

 

Предишните достижения са представени коректно

 

 

 

 

 

 

Методологията и методите са формулирани точно

 

 

 

 

 

 

Структура на изложението

 

 

 

 

 

 

Яснота на заключението

 

 

 

 

 

 

Организация и коректност на цитираната литература

 

 

 

 

 

 

Ясен академичен български език

 

 

 

 

 

 

Дължина на статията

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕШЕНИЕ 

(изберете само едно решение и отбележете със знак  Х  в съответното поле)

Р Е Ш Е Н И Е

ДА

НЕ

Да се приеме за печат в предоставения вид

 

 

Да се приеме за печат с малки поправки, без необходимост от следваща рецензия ( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се приеме за печат с основни поправки и отново да бъде рецензирана

( забележките да бъдат отразени на предоставеното копие)

 

 

Да се отхвърли

 

 

 

VІ. ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРА:

Уважаема Госпожо, Господине,

В интерес на подобряването на качеството на вашия текст, ще бъде добре да коригирате:

1. Няма препоръки

2.

3.

Моля да изпратите коригирания вариант най-късно до  ……  г. на електронен адрес: epohi@ts.uni-vt.bg 

 

Конфиденциалност: съставителите гарантират, че рецензиите ще останат анонимни и единствено за тяхно ползване. Авторите ще получат само бележките в текста (ако е приложимо), препоръките по т. VІ и крайния резултат (т. V).