СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2534-8418 (Online)
ISSN: 1310-2141 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Епохи


Списание „Епохи“ е интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научен и научно-образователен характер на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, което излиза от 1993 г. Неговото предназначение е да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и в областта на теорията и практиката на образованието в горепосочените области.

Тематичен обхват на списанието: историко-географски изследвания на Югоизточна и Източна Европа. В две книжки годишно (излизащи през м. юни и м. декември) се публикуват резултати от научните изследвания на представители на академичните среди, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост в следните рубрики: студии, статии и съобщения, рецензии и отзиви и др. В изданието могат да бъдат публикувани също и различни научно-методични материали по проблеми на обучението във висшите училища, най-вече в областта на историята, но и на други направления от хуманитаристиката, застъпени в профила на факултета.

Списанието е отворено и за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на достъп на по-широк кръг от автори и читатели сред международната научна общност статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски или руски език.

Списание „Епохи“ има за основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни за науката етични правила и критерии. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието следва ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до свързаните с издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател. Към списанието има Борд от независими рецензенти. Всички постъпили материали след преминаване през PlagScan се насочват към двойно анонимно рецензиране. Рецензентите се избират на случаен принцип съобразно тематичната насоченост на депозираното изследване от главния редактор на списанието. Периодът на рецензиране е от един до шест месеца.

Моля, изпратете вашия материал на поне един от следните имейл адреси:

 

epohi@ts.uni-vt.bg

kanev_nikolay@hotmail.com

 

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs


 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Web of Science     Erih Plus                  

               

               

          

 

ICI, CiteFactor, WCoSJ, Sudoc