СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Фокус и обхват на списанието

Списание „Епохи“ е интердисциплинарно, рецензирано академично списание с научен и научно-образователен характер, което се издава от Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Неговото предназначение е да съдейства за научното развитие в областта на историята, географията и сходните на тях науки, както и на теорията и практиката на образованието в горепосочените области.

Списанието ще се стреми да постигне тези цели като бъде трибуна за научни дискусии, за споделяне на нови идеи и преди всичко – за резултатите от научни изследвания и анализи не само на представители на академичната общност на Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, но и също така е отворено за широката академична общност от учени и университетски преподаватели на национално и международно ниво.

В две книжки годишно се публикуват резултати от научните изследвания на академичния състав, статии по различни значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост. В изданието могат да бъдат публикувани също и различни научно-методични материали, касаещи проблеми на обучението във висшите училища, най-вече в областта на историята, но и на други направления от хуманитаристиката, застъпени в профила на факултета.

Списанието е отворено и за външни за университета автори (български и чуждестранни), чиито материали съответстват на тематичната насоченост и възприетите изисквания за публикуване. С оглед осигуряването на по-широка трибуна сред международната научна общност, статутът на списанието допуска публикуваните материали да бъдат на български, английски, френски, немски или руски език.

Списание „Епохи“ има за своя основна цел да допринася за научното развитие в областта на историческото познание, като в същото време е стожер на спазването на общоприетите и според нас задължителни на науката етични правила и критерии. Във връзка с това Редакционната колегия на списанието се е ангажирала с ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до ангажираните към издаването на сп. „Епохи“ страни: автори, рецензенти, гл. редактор и редакционна колегия, издател.

Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:

 1. Високи стандарти на професионално поведение, свързани с коректност и почтеност по отношение на данни, резултати от изследвания, методи, процедури и правила за публикуване;
 2. Непредубеденост и обективност при анализа и интерпретирането на данните от изследванията;
 3. Недопустимост на всякакъв вид фалшифициране на данни, включително чрез манипулирането им за получаване на желани резултати или чрез предоставяне на измислени и неистински резултати;
 4. Отговорност за публикуване на материали, които допринасят за напредъка на науката и образованието, а не единствено за трупане на „кухи“ публикации от авторите и за развитието на собствената им кариера;
 5. Пълен отказ от проява на лично отношение или предубеденост към хора, научни тези, идеи и данни;
 6. Уважение към интелектуалната собственост, съобразяване с авторските права и нетърпимост към плагиатството във всичките му форми (включително чрез използването на идеи, резултати и др. подобни, които принадлежат на автори, чието авторство не е посочено);
 7. Независимост от финансови и други външни интереси;
 8. Конфиденциалност по отношение на лични, фирмени и други данни и информация в съответствие с действащите закони и директиви за защита на данните;
 9. Не се толерира наличието на конфликт на интереси при изпълнение на задълженията, водещ до необективност, злонамереност или пристрастие поради несъвместимост на личните и професионални интереси;
 10. Не се допуска публикуването на материали, които са несъвместими с изискванията за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми;
 11. Не се толерира дублирането на публикации в различни списания, издания или форуми от страна на авторите и съответно такива дублиращи се публикации няма да се приемат в сп. „Епохи“.

Горните принципи и правила за етично поведение са приети от Редакционната колегия на списание „Епохи”. Те са постоянно действащи норми и тяхното спазване е задължително от всички страни в процеса на публикуване и издаване на списанието.

Списание „Епохи” следва политика за незабавно отхвърляне на получените материали със степен на съвпадение над 15% при проверка с програма против плагиатство. Всички автори и сътрудници следва да спазват стриктно политиката на списанието срещу плагиатството, а материалите задължително се подлагат на проверка за евентуално наличие на плагиатство.

„Епохи” е списание с напълно отворен достъп, което означава, че всички статии са достъпни в интернет за всички потребители веднага след публикуването им. Некомерсиалното използване и разпространение чрез какъвто и да е носител е разрешено, при условие че авторът и списанието са надлежно посочени и удостоверени. Предимствата на открития достъп за авторите включват:

· Безплатен достъп за всички потребители по целия свят;

· Авторите запазват авторските права върху произведението си;

· Повишена видимост и читаемост;

· Бързо публикуване;

· Няма пространствени ограничения.

Задължения на издателя

Издателят поема отговорността да популяризира горепосочените изисквания и принципи при издаването на „Епохи” пред всички лица, участващи в създаването и издаването на научни списания и други публикации. Тези изисквания и принципи трябва да бъдат одобрявани от редакторите, рецензентите и авторите като част от нашите общи усилия да предоставим обективна и ценна информация на всички, които се интересуват от четенето на научни произведения и събирането на знания по този начин. В случаи на предполагаемо или доказано нарушение на научната етика, подправена или фалшива публикация или плагиатство, издателят в тясно сътрудничество с редакцията ще предприеме всички подходящи мерки за изясняване на ситуацията. Ако е необходимо, това включва незабавното публикуване на корекция на установена грешка, разяснение или – в най-тежкия случай, оттегляне на засегнатото произведение. Издателят се ангажира с постоянната наличност и запазване на научните изследвания и осигурява достъпност чрез партньорство с организации и поддържане на собствен цифров архив. Издателят, заедно с редакторите, предприема разумни стъпки, за да идентифицира и предотврати публикуването на документи, когато е извършено нарушение на изследователската дейност, и при никакви обстоятелства не насърчава подобно поведение и не може съзнателно да позволи извършването на такова нарушение.

Задължения на редакторите

Редакторите на списание „Епохи” приемат и оценяват ръкописи въз основа на тяхната академична стойност (оригиналност, яснота, актуалност, релевантност), без оглед на пол, раса, етнически произход, политическа или религиозна философия, социална или институционална принадлежност. Всички решения за редактиране или публикуване на текстове се вземат от екипа на списанието, без допускане на влияние от каквато и да е друга страна. Главният редактор има всички правомощия във връзка със съдържанието на списанието и времето на публикуване на материалите.

Редакторите гарантират, че всички представени ръкописи, които се разглеждат за публикуване, подлежат на независима партньорска проверка от поне двама рецензенти – експерти в съответната област. Гарантира се анонимността на страните при процеса на рецензиране на постъпилите в редакцията материали. Решението за публикуване се основава на важността и стойността на ръкописа, коментарите и препоръките на рецензентите и съответствието с изискванията и указанията на списанието.

Редакторите винаги трябва да отчитат интересите на авторите и читателите, когато работят върху подобряването на публикациите или правят корекции, когато това е необходимо.

Редакторите и редакцията нямат право да разкриват никаква информация за представен ръкопис на никой друг, освен на хората, пряко участващи в процеса на оценка и публикуване – съответния автор, рецензенти или издател.

Редакторите и членовете на редакционния съвет няма да използват или предоставят на трети страни непубликувана информация от ръкопис без писменото съгласие на авторите. Информацията, получена в резултат на работа с ръкописа, се счита за поверителна и няма да бъде използвана в нечия лична полза. Редакторите декларират, че няма да участват в разглеждането на ръкописи, които могат да доведат до конфликт на интереси – включително, но не само, на конкурентна, съвместна база или други взаимоотношения или връзки с автор или свързана институция. В такъв случай засегнатият редактор ще поиска друг член на редакцията да се справи с ръкописа.

Редакторите ще реагират на евентуално неправомерно поведение без значение дали е публикуван или непубликуван документ и, ако това е необходимо, ще предприемат съответните мерки – корекция, изтегляне, изразяване на загриженост или друга бележка, ако е уместно.

Задължения на рецензентите

Всички ръкописи, получени за преглед, са поверителни документи и трябва да се третират като такива. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други, освен с разрешение от главния редактор (при изключителни и конкретни обстоятелства). Това важи и за поканените рецензенти, които отказват поканата за преглед. Всеки поканен рецензент, който се почувства неквалифициран да прегледа изследванията, докладвани в ръкопис или знае, че своевременното му разглеждане ще бъде невъзможно, трябва незабавно да уведоми редакторите и да откаже поканата за преглед, така че да могат да се свържат с алтернативни рецензенти. Всеки поканен рецензент, който има конфликт на интереси в резултат на конкурентни, съвместни или други взаимоотношения или връзки с някой от авторите или институциите, свързани с ръкописа, трябва незабавно да декларира конфликта на интереси пред редакторите, така че да могат да се свържат с алтернативни рецензенти. Съвместното анонимно двойно сляпо рецензиране е съществен компонент на официалната научна комуникация и крайъгълен камък на научната дейност. Партньорската проверка от двама рецензенти подпомага редакторите при вземане на редакторски решения и чрез редакторска комуникация с авторите може да помогне на авторите да подобрят ръкописите си. Рецензиите трябва да се провеждат обективно, а наблюденията да бъдат формулирани ясно с подкрепящи аргументи, така че авторите да ги използват за подобряване на ръкописа. Личната критика към авторите се приема за неуместна и неподходяща. Рецензентите трябва да идентифицират съответните публикувани произведения, които не са цитирани от авторите, и да уведомяват редакторите, като същото важи и за всяко съществено сходство или припокриване между разглеждания ръкопис и всеки друг ръкопис, за който те лично знаят. Непубликуваните материали, разкрити в представен ръкопис, не трябва да се използват в собствените изследвания на рецензента без изричното писмено съгласие на авторите. Привилегированата информация или идеи, получени чрез партньорска проверка от рецензента, трябва да се третират като поверителни и да не се използват за лична полза на рецензента. Това важи и за поканените рецензенти, които отказват поканата за преглед.

Задължения на авторите

Всички представени ръкописи трябва да бъдат оригинални изследователски трудове, които не са публикувани или изпращани за преглед в други списания. Подаването на ръкопис едновременно в повече от едно списание се счита за неетично публикационно поведение и е неприемливо. Само лица, които са допринесли значително за създаването, за събирането на данни или за анализа /интерпретацията на изследването, които са изготвили ръкописа или са го ревизирали критично за важно интелектуално съдържание или които участват в представянето на окончателната версия на доклада и представянето му за публикуване, следва да бъдат посочвани като автори на представен материал, тъй като те трябва да могат да поемат обществена отговорност за съдържанието му. Авторите трябва да се уверят, че са написали и представили само изцяло оригинални произведения и че са цитирали по подходящ начин всички използвани произведения и/или думи на други автори. Плагиатството във всичките му форми се разглежда като неетично публикационно поведение и е неприемливо. Авторите трябва също така да разкрият всички конфликти на интереси (включително финансови), които биха могли да повлияят върху резултатите в представения от тях материал или върху тълкуването на тези резултати. Авторите следва да представят точна информация за извършената работа и за резултатите, последвана от обективна дискусия за значението на работата. Представеният материал трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, за да може другите да възпроизведат цитираното произведение. Измамни или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи. Авторите са задължени да участват в процеса на партньорска проверка и да отговорят незабавно при искане от страна на редакторите за предоставяне на необработени данни, разяснения и разрешения за авторски права във връзка с рецензирането на предложения материал. Авторите, когато това е поискано от тях, трябва да отговарят своевременно на коментарите, забележките и препоръките на рецензентите, като преразглеждат и препращат ръкописа си в списанието. Ако авторите открият значителни грешки или неточности в собствената си публикувана творба, тяхно задължение е незабавно да уведомят редакторите на изданието или издателя и да си сътрудничат с тях, за да коригират или оттеглят статията. Ако трета страна съобщи, че публикувана творба съдържа значителна грешка или неточност, тогава задължение на авторите е незабавно да коригират или оттеглят статията, ако това е възможно, или да предоставят на редакторите доказателства за правилността на статията.

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят необработените данни от своето проучване заедно с ръкописа за редакционен преглед и трябва да бъдат готови да направят публично достъпни данните, ако е възможно. Авторите трябва да гарантират достъпността на тези данни до други компетентни специалисти след публикуване – по отношение на собствените законни права и авторството на данни

Авторско право

Никой друг не може да използва или възпроизвежда чужда работа по какъвто и да е начин без изричното разрешение на създателя ѝ или на негов оторизиран представител. Това се отнася за всяко възпроизвеждане на произведение, независимо дали е в печатна форма или онлайн.

Възлагане на права

Авторите, публикуващи в списание „Епохи“, предоставят неизключителни права на издателя, тъй като „Епохи“ е списание с отворен достъп. Допустимо е авторите да разпространяват публикациите си в „Епохи“ в други платформи, но са ограничени по отношение едновременното публикуване от друг издател за период от 1 година, особено ако това е нова публикация. Списание „Епохи“ / Epohi [Epochs] има тип лиценз: CC BY-NC-ND / Attribution-NonCommerce-NoDerivs.