СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Николай КЪНЕВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – политическа, културна и социално-икономическа история на Византия и Балканите; история на средновековна Европа; византийска рангова йерархия; сфрагистика; просопография; идеология на властта; историческа демография; историческа географияhttps://orcid.org/0000-0003-0570-8078е-mail: kanev_nikolay@hotmail.com

 

Зам.-главен редактор:

Пламен ПАВЛОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“България) – история на Византия и Балканите; средновековна българска история; културна история; културно-историческо наследство; средновековните номади; българите в чужбина; история на България; история на старобългарската литература, https://orcid.org/0000-0003-4234-8016; е-mail: pl_pavlov@abv.bg 

 

Редакционен секретар:

Момчил МЛАДЕНОВ (гл. ас. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България) – средновековна българска история; Българската православна църква през Средновековието, https://orcid.org/0000-0003-3250-242Xе-mail:  m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

 

Членове:

Айше КАЯПЪНАР (проф. д-р, Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг, Турция) – история на Османската империя; история на балканските народи; история на Турция; стопанска история; историческа демография; история на културно-религиозния живот в Балкано-Анатолийския регион; изворознание, https://orcid.org/0000-0002-4858-2148; е-mail: akayapinar66@hotmail.com

Ангел НИКОЛОВ (доц. д-р, Софийски университет „Св. Климент Охридски“България) – българска история; история на Византия; история на Балканите; стара и средновековна обща история, древни и средновековни култури; староцърковнославянски/старобългарски език и литература; църковна история; изворознание и историография; е-mail: angelan@uni-sofia.bg

Васил ГЮЗЕЛЕВ (акад. проф., Българска академия на науките и Асоциация на византинистите и медиевистите в БългарияБългария) – история на Византия и Балканите; средновековна българска история; културна история; изворознание; документалистика и архивоведение.  

Вивиан ПРИЖАН (ст.н.с I с.т д-р, Национален център за научни изследвания – Париж, Франция, отговорен сътрудник за класически и средновековни изследвания, Френски дом в Оксфорд – SCR Corpus Christi College, Великобритания, член на Сигилографската комисия на Международната асоциация за византийски изследвания) – политическа, културна и социално-икономическа история на средиземноморския свят; сфрагистика; нумизматика; история на Византия; е-mail: graoute@hotmail.com

Дан ДАНА (ст.н.с I с.т д-р, Национален център за научни изследвания – Париж, Франция) – гръцка и латинска епиграфика; тракийска, гръцка и латинска ономастика; антична история; тракология; изворознание и историография; история на религиите; е-mail: ddana_ddan@yahoo.com

Димитриос ГОНИС (проф. дн, Атински университет – Атина, Гърция) – църковна история; теология; балканска история.

Джонатан ШЕПАРД (проф. дин, Кеймбриджки университет – Кеймбридж, Великобритания) – история на Византия и византийския свят; история на Русия; средновековна история на България и Балканите; история на Кавказ; история на хазарите и Киевска Рус; изворознание; е-mail: shepherdjp@cardiff.ac.uk

Маха Абделлатиф Абделмагуид АЛСИГУИНИ (проф. д-р, Университет на Мансура, Египет) – култура, литература и история на Франция и Египет; културна история; Близък Изток; интеркултурни и междурелигиозни връзки и взаимоотношения; културно-историческо наследство; е-mail: mhseg@mans.edu.eg

Милко ПАЛАНГУРСКИ (проф. дин, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“България) – политическа история на България в периода XIX–XX в.; развитие на конституционната система; партийно-политическа история; стопанска история; просопография на новото време; история на дипломатическите отношения, https://orcid.org/0000-0003-0586-1427; е-mail: m.palangurski@ts.uni-vt.bg

Мирослав ЛЕШКА (проф. дн, Лодзки университет – Лодз, Полша) – средновековна история; история на Византия и Балканите; българо-византийски политически и културни и връзки; културна история; идеология на властта, https://orcid.org/0000-0003-2643-4520; е-mail: miroslaw.leszka@uni.lodz.pl

Пенчо ПЕНЧЕВ (проф. дн, Университет за национално и световно стопанство – София, България) – стопанска история, История на икономическата мисъл, Нова история на България (ХVІІІ – ХХ век), https://orcid.org/0000-0001-7542-1625; e-mail: p.penchev@unwe.bg

Петко ПЕТКОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“България) – нова история на България (ХVІІІ–ХХ в.); отношения между Българската православна църква и държавната власт през ХIХ и началото на ХХ в.; българският конституционализъм през ХІХ и началото на ХХ век; история на българската култура; културно-историческо наследство и културен туризъм, https://orcid.org/0000-0001-7424-3396; е-mail: p.petko@vts.uni-vt.bg

Питър Б. ГОЛДЪН (професор, д.н., Университет Рутгерс – Нюарк, Ню Джърси, САЩ) – средновековна история; тюрките в средновековна Евразия; тюркско-руски взаимоотношения; история на Византия, Балканите, Кавказ и Иран; история и култура на ислямския свят; ранна история на унгарците; тюркска филология; кавказки и източни изследвания, https://orcid.org/0000-0003-4765-9390; е-mail: pgolden@rutgers.edu

Пол МАГДАЛИНО (проф. дн., Emeritus Bishop Wardlaw Professor на Университета в Сейнт Андрюс, Шотландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) – история, култура и археология на Визания и византийския свят; история на средновековния свят през VI–XIII век; история на Южна и Югоизточна Европа; социално-икономическа история; история на средновековните литература, култура и изкуство; лингвистика; e-mail: pm8@st-andrews.ac.uk

Роберт МИХАЙЛОВСКИ (ст.н.с д-р, Университет „Ла Троб“ – Мелбърн, Австралия) – балканска и средиземноморска история; антична история; история на Византия; история на Османската империя; сфрагистика; нумизматика; археология, https://orcid.org/0000-0002-0438-8116; е-mail: R.Mihajlovski@latrobe.edu.au

Румен ЯНКОВ (проф. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“България) – география на населението и селищата; електорална география; политическа география; физическа география; географски информационни системи, https://orcid.org/0000-0002-7573-109X; е-mail: r.yankov@ts.uni-vt.bg

Сверир ЯКОБСОН (проф. д-р, Исландски университет–Рейкявик, Исландия) – обща история; културна история; история на науката и интелектуалната мисъл; средновековна история; история на викингите, https://orcid.org/0000-0003-0061-8874; е-mail: sverrirj@hi.is

Стефан ЙОРДАНОВ (доц. д-р, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“България) – история на Стария свят; тракология; средновековна българска история; потестарно-политическа етнология; държавообразувателни и ранна държава в древността, средновековието и традиционните общества; българско Възраждане; Захари Стоянов  история на българската култура, културно-историческо наследство и културен туризъм; е-mail: s.yordano@vts.uni-vt.bg 

Татяна ЛЕОНТИЕВА (проф. дфн, Тверски държавен университет – Твер, Русия) – нова и най-нова история; история на етно-културните и междурелигиозни отношения; история на Русия; документалистика и архивистика; историческа музеология; културно-историческо наследство на Източна Европа, https://orcid.org/0000-0002-7213-1582; е-mail: history.decanat@tversu.ru

Томас БОН (проф. д-р, Университет „Юстус Либих“ – Гисен, Германия) – история на града и урбанистични изследвания; история на Източна и Централна Европа; историография; история на гражданското общество и политическите идеи, https://orcid.org/0000-0002-1926-6816; е-mail: Thomas.Bohn@geschichte.uni-giessen.de

Щелиян ЩЕРИОНОВ (проф. дин, Институт за изследване на населението и човека при БАНБългария) – историческа демография; история на българските земи през Възраждането; стопанска история; морска история и традиционна морска култура; е-mail: shterionov@yahoo.com

 

Адрес на редколегията:

проф. д-р Николай Кънев, тел.: 00359 62 618 238, каб. 532 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

epohi@ts.uni-vt.bg
kanev_nikolay@hotmail.com
 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)