СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Родство по сватовство и по кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред няколко цигански групи в Централна Северна България)


Автори:
Здравко Здравков

Страници: 132-143

Резюме:

The article explores the ritual kinship of several Roma groups in Central and Northern Bulgaria. The author presents differences and similarities between groups and social structures, with a special focus on the changes caused by marriage (the role of godfathers and godmothers, bilateral networks, etc.).


Ключови думи:

Roma, kinship, marriage, godfather and godmother, in-laws.

Изтегляне


377 изтегляния от 28.3.2017 г.