МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анонимно рецензиране

Процедура за приемане на ръкописи

Главният редактор преценява дали постъпил за печат ръкопис съответства  по своята тема и съдържание на тематичната насоченост, етичните норми и техническите изисквания на списанието.

Постъпилите за публикуване ръкописи преминават през системата PlagScan за проверка за плагиатство. При отрицателен резултат, т.е. ако не бъде установено плагиатство, ръкописът се предоставя на експерт рецензент за рецензиране. При констатиране на плагиатство (включително и на дублирана публикация, т.е. на преизползване на собствени публикации или части от тях в размер, надвишаващ 30%), ръкописът се връща на автора за коректно нанасяне на библиографски данни за всички публикации, от които са заимствани текстове, идеи, изображения, диаграми, таблици и пр., както и за намаляване на процента на използване на текстове от собствени вече публикувани изследвания. Авторът следва да представи коригирания ръкопис в двуседмичен срок. При отказ от страна на автора да нанесе исканите корекции или при неспазване на посочения срок, редколегията отхвърля ръкописа и преустановява отношенията си с автора по повод на този конкретен ръкопис.

Всеки ръкопис, преминал успешно тази проверка, се предлага по-нататък за двойно „сляпо рецензиране“. Редколегията определя рецензентите на постъпилите материали, като предварително проверява дали допуснатите ръкописи отговарят на техническите изисквания на списанието. Тези от тях, които не отговарят на изискванията, се връщат на авторите за корекция или се отстраняват от оценителния процес, ако периодът за приемане на ръкописи е изтекъл.

Главният редактор е отговорен за определяне и обявяване на крайното решение за всеки ръкопис. Главният редактор се консултира с членовете на редколегията, ако има големи различия между мненията на рецензентите при оценката на даден ръкопис – една положителна и една отрицателна оценка. В такъв случай текстът се дава за оценяване на трети рецензент.