МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-4735 (Online)
ISSN: 2603-4670 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Математика, компютърни науки и образование


В списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, се публикуват оригинални резултати от научни и научно-приложни изследвания в областта на математиката, компютърните науки, обучението и тяхното взаимодействие. Предназначено е за изследователи, програмисти, учители, студенти, потребители и цели да насърчи контактите и дискусиите между тях. Тематичният обхват на списанието включва:

 • Информационни науки и библиотечни науки (Information science & library science);
 • Компютърни науки (Computer science);
 • Компютърни науки, изкуствен интелект (Computer science, artificial intelligence);
 • Компютърни науки, информационни системи (Computer science, information systems);
 • Компютърни науки, интердисциплинарни приложения (Computer science, interdisciplinary applications);
 • Компютърни науки, софтуерно инженерство (Computer science, software engineering);
 • Компютърни науки, технологии и приложения (Computer science, technology & applications);
 • Компютърни науки, теория и методи (Computer science, theory & methods);
 • Компютърни технологии и информационни системи (Computer technology & information systems);
 • Математика (Mathematics);
 • Математика, интердисциплинарни приложения (Mathematics, interdisciplinary applications);
 • Приложна математика (Applied mathematics);
 • Образование (Education);
 • Образование и образователни изследвания (Education & educational research);
 • Образование, научни дисциплини (Education, scientific disciplines).

Списанието излиза в две книжки годишно в два варианта – печатен и електронен. Представлява научно списание с отворен достъп, като електронният му вариант е достъпен на адрес http://journals.uni-vt.bg/mcse.

Издава се от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” от 2018 година.

Списанието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Списанието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


               

                  

          CiteFactorICI, Sudoc