МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етичен кодекс

Eтичен кодекс

за работа на списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal Mathematics, Computer Science and Education), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

 

Регламентиране на отношенията на редколегията с авторите

Редакционната колегия има отговорността да публикува авторски разработки, което изисква тя да се придържа към следните основни принципи:

 • Взема решение относно приемането или отхвърлянето на депозиран ръкопис въз основа на това дали той отговаря на изискванията за приемане за печат и съобразно с изготвените рецензии. Редакционната колегия има правото да не приеме за публикуване ръкопис, още преди да бъде подложен на процедурата на рецензиране, ако той съдържа клевети и обиди или ако в него е установено наличието на научна недобросъвестност като например плагиатство или друго нарушение на закона за авторското право;
 • Главният редактор е длъжен да уведоми автора/авторите, в случай че ръкописът е приет за печат, както и да предостави обяснение относно мотивите при отказ за публикуване;
 • Изпраща на авторите рецензиите в пълния им обем, освен в случай, че те съдържат обидни или клеветнически забележки или не са достатъчно конструктивни. При определени обстоятелства главните редактори могат да си позволят да редактират дадена рецензия (например ако тя съдържа текст, чрез който рецензентът може да бъде идентифициран и принципът на анонимността да бъде нарушен);
 • Осигурява възможност на автор на подложена на критика публикация да се защити.

 

Авторите

 • С депозирането на ръкописа си декларират, че познават и приемат принципите на издателската политика и ще спазват процедурите на списание „Математика, компютърни науки и образование”;
 • Носят отговорност за съдържанието на ръкописите си, за приносния им характер и за достоверността на научните резултати, които следва да са представени ясно, без фалшифициране или манипулиране на данни;
 • Описват методите на изследването си ясно и пълно, така че правилността на изводите им да може да бъде проверявана от други изследователи;
 • Не допускат ръкописите им да съдържат обидни квалификации, нецензурен език, форми на изразяване, унижаващи определени етнически, религиозни или други групи, невярна или подвеждаща информация или твърдения, нарушаващи действащото законодателство, или такива, които биха довели до търсене на съдебна отговорност от трети лица като например елементи на клевета или дискредитация;
 • Гарантират, че са представили за печат авторски разработки, които не дублира вече публикуван труд, дори и когато той е дело на същия автор/автори. От авторите се очаква да цитират публикациите, които са използвали в разработката си, дори и когато става дума за перифраза, а не за точно възпроизвеждане на казаното/написаното от друг автор или автори. Плагиатството се определя като форма на неетично поведение и напълно се отхвърля;
 • Гарантират, че са представили за печат ръкописи, които не са вече публикувани, в процес на рецензиране, приети за печат или под печат другаде;
 • В случай на съавторство посочват коректно приноса на всички лица, които имат отношение към процеса на проучване и създаването на финалния ръкопис;
 • В случай че представената за печат публикация е резултат от външно финансиране, декларират съответните източници на финансиране и информират за всеки потенциален конфликт на интереси;
 • Своевременно уведомяват редакционната колегия след констатирането на някаква грешка в ръкопис, представен или приет за публикуване и съдействат за коригирането на грешката. Ако редакционната колегия или издателството научат от трето лице, че дадена публикация съдържа значима грешка или неточност, авторът/авторите са длъжни да оттеглят ръкописа или да коригират грешката, или да предоставят доказателство, че грешка или неточност няма;
 • Могат да изтеглят своите ръкописи по всяко време на оценителния процес и до седем дни след получаването на писмено одобрение за публикуване от редколегията. След този период издателският процес не позволява промени и авторските права влизат в сила;
 • Своевременно редактират ръкописите си, като вземат предвид мнението на анонимните рецензенти. Ако даден автор не може да се справи със задачата в определения срок, трябва да се обърне към редакционната колегия, за да се установи дали е възможно срокът да бъде удължен или ще се наложи ръкописът да бъде оттеглен или отложен за по-късно публикуване;
 • Зачитат поверителността на процеса на рецензиране, не разкриват самоличността си пред рецензентите и не се опитват да установят самоличността на рецензентите си.

 

Рецензентите

Съобразно с характера на постъпилите за публикуване ръкописи редакционната колегия привлича независими рецензенти експерти с достатъчен професионален опит и добра репутация, които не са в конфликт на интереси. Редколегията:

 • Е отговорна за постоянното обновяване на базата от данни с информация за привлечени и потенциални рецензенти;
 • Осигурява навременното рецензиране на всички постъпили ръкописи;
 • Има отговорността да защитава поверителността на личните данни на рецензентите;
 • Има задължението да информира рецензентите относно изискванията, които трябва да спазват, и относно всяка промяна в издателската политика на списанието;
 • Има правото да преустанови контактите си с рецензенти, които не се придържат към високите научни стандарти, системно използват груб език в рецензиите си и  закъсняват с предаването им;
 • Носят отговорност за експертната оценка на предоставените им материали, защитени от закона за авторските права;
 • Следва да представят в срок (в 15-дневен срок) точни, обективни, аргументирани и написани с уважение рецензии, като професионално оценят резултатите и изводите от научното изследване. Критични бележки по адрес на личността на автора са недопустими;
 • При подозрения за наличие на случай на научна недобросъвестност трябва да се обърнат писмено и конфиденциално към главния редактор;
 • Нямат право да използват по никакъв начин данни, аргументи, идеи или интерпретации от поверените им за рецензиране ръкописи без изричното писмено съгласие на автора;
 • При съмнение в нивото си на експертност по конкретната тема на изследването или при преценка, че определеният или договореният срок за представяне на рецензията няма да е достатъчен, трябва да уведомят редакционната колегия за това възможно най-бързо;
 • Са длъжни да се оттеглят, ако е налице потенциален конфликт на интереси (например, ако самоличността на автора/авторите на получената за рецензия публикация е станала известна на даден рецензент, защото му е бил предоставен по-ранен вариант на текста за консултация).

 

Издателството

Редакционната колегия основава взаимоотношенията си с издателя на принципи, гарантиращи независимостта на списанието.

Редакционната колегия и издателят на списанието си съдействат в усилията да спазват законите и конвенциите за защита на интелектуалната собственост, съвместно осигуряват защитата на авторските права и вземат мерки срещу нарушителите посредством оттегляне на ръкописи или сваляне на материали от уебсайтове.

 

Научна и издателска недобросъвестност

Мерки при случаи на научна и издателска недобросъвестност

Прояви на научна недобросъвестност са например плагиатство, манипулации при цитиране, фалшифициране или фабрикуване на данни, дублирано публикуване и пр.

Редакционната колегия приема сериозно всички подозрения и твърдения за прояви на научна недобросъвестност, не толерира подобни прояви и не позволява съзнателно допускането им.

Ако на редколегията са предоставени убедителни доказателства за сериозна проява на научна недобросъвестност от страна на автор, според характера на нарушението ще бъдат предприети някоя или някои от следните мерки:

 • Изпращане на писмо до автора/авторите с разяснения относно принципите, към които се придържа списанието при констатиране на случаи на научна недобросъвестност;
 • Изискване от страна на главния редактор на писмено обяснение от автора, за да му бъде дадена възможност да се защити;
 • Отхвърляне на представения за печат ръкопис, прекратяване на бъдещи отношения с автора, публикуване на основанията за изтеглянето на ръкописа;
 • Изпращане на официално уведомително писмо до институцията, към която принадлежи авторът или до организацията, финансираща изследванията му;
 • Отказ за известен период от време да се получават за публикуване ръкописи от лице, звено или институция, отговорни за случай на научна недобросъвестност;
 • В случай че след сигнал на читател относно вече публикувана статия категорично се докаже плагиатство или дублиране на публикация, в следващ брой на списанието се публикува съобщение за проява на научна недобросъвестност и се поднася извинение на читателите.

При твърдение от страна на автор за проява на недобросъвестност от страна на рецензент, и по-конкретно за присвояване от страна на рецензент на идеи и данни от рецензирана работа, случаят трябва да се проучи. Трябва да се установи дали твърдението на автора е обосновано, като при нужда се потърси и експертно мнение. В случай, че обвиненията се окажат основателни, следва да се установи контакт с рецензента и той да бъде помолен за писмено обяснение.

През времето, когато случаят се изяснява, въпросният рецензент може временно да бъде изваден от списъка с експерти, на които се поверяват материали за рецензиране, като той бъде уведомен за това.

В краен случай може да се стигне до окончателно изваждане на въпросния рецензент от списъка с експерти рецензенти.

При съмнение от страна на рецензент, че в предоставения му за рецензиране ръкопис има подправени данни, редколегията следва да го помоли да предостави аргументи и доказателства, както и да потърси и друго експертно мнение.

Редколегията трябва да се обърне към автора с молба за писмено обяснение. При задоволителен отговор случаят приключва и редколегията му поднася извинения. Тя уведомява и рецензента за резултата от разследването и процедурата по рецензирането продължава. Ако отговорът на автора е незадоволителен или той признае вината си, редколегията следва да отхвърли предложения за печат ръкопис, като уведоми рецензента за решението си.

 

Конфликт на интереси

При изразено подозрение от страна на рецензент за незаявен от автор конфликт на интереси във връзка с рецензиран ръкопис, рецензентът трябва да уведоми редколегията на списанието. Редколегията трябва да се обърне към автора и да го помоли за писмено обяснение. Ако той обосновано отхвърли обвиненията, случаят приключва и редколегията му поднася извинения. Тя уведомява и рецензента за резултата от разследването и процедурата по рецензирането продължава. Ако отговорът на автора е незадоволителен (включително и при просто отхвърляне на обвинението без необходимите доказателства), редколегията трябва да изиска от него писмена декларация за липса на конфликт на интереси и едва след получаването й процедурата по рецензирането продължава, като рецензентът бива уведомен за резултатите от разследването.

Приемането за печат на ръкопис, автор или съавтор на който е член на действащата редколегия, се разглежда от независим аd-hoc редактор, определен от редколегията. Такъв редактор се определя и за ръкописи, за които се изисква главният редактор да си направи отвод поради изразени опасения за потенциален конфликт на интереси.