МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания

Към авторите 

Процедура за приемане на ръкописи

Главният редактор преценява дали постъпил за печат ръкопис съответства  по своята тема и съдържание на тематичната насоченост, етичните норми и техническите изисквания на списанието.

Постъпилите за публикуване ръкописи преминават през системата PlagScan за проверка за плагиатство. При отрицателен резултат, т.е. ако не бъде установено плагиатство, ръкописът се предоставя на експерт рецензент за рецензиране. При констатиране на плагиатство (включително и на дублирана публикация, т.е. на преизползване на собствени публикации или части от тях в размер, надвишаващ 30%), ръкописът се връща на автора за коректно нанасяне на библиографски данни за всички публикации, от които са заимствани текстове, идеи, изображения, диаграми, таблици и пр., както и за намаляване на процента на използване на текстове от собствени вече публикувани изследвания. Авторът следва да представи коригирания ръкопис в двуседмичен срок. При отказ от страна на автора да нанесе исканите корекции или при неспазване на посочения срок, редколегията отхвърля ръкописа и преустановява отношенията си с автора по повод на този конкретен ръкопис.

Всеки ръкопис, преминал успешно тази проверка, се предлага по-нататък за двойно „сляпо рецензиране“. Редколегията определя рецензентите на постъпилите материали, като предварително проверява дали допуснатите ръкописи отговарят на техническите изисквания на списанието. Тези от тях, които не отговарят на изискванията, се връщат на авторите за корекция или се отстраняват от оценителния процес, ако периодът за приемане на ръкописи е изтекъл.

Главният редактор е отговорен за определяне и обявяване на крайното решение за всеки ръкопис. Главният редактор се консултира с членовете на редколегията, ако има големи различия между мненията на рецензентите при оценката на даден ръкопис – една положителна и една отрицателна оценка. В такъв случай текстът се дава за оценяване на трети рецензент.

Изисквания

Всяка статия, изпратена за публикуване в списанието, може да бъде написана на български или английски език. Прилага се анонимно рецензиране. Няма предварително зададено ограничение за дължината на статията, но рецензентите и/или редакционната колегия могат да препоръчат съкращаване или допълване на текста. Редакционната колегия взема крайното решение за публикуване на статия в списанието.

Ръкописите се изпращат в PDF формат на адрес mcse_journal@ts.uni-vt.bg. Те трябва да имат следната структура и форматиране:

·         Заглавие – Font Size: 14; Font Style: Bold;

Ако статията е на български език, заглавието трябва да бъде представено и на английски език.

·         Имена на автор(и) – Font Size: 12;

·         Резюме на английски език – Font Size: 10; Font Style: Italic;

·         Ключови думи на английски език –Font Size: 10; Font Style: Italic;

·         Текст на статията, състоящ се от няколко секции – Font Size: 12;

Фигурите трябва да са вградени в текста, като номерата и пояснителният текст са центрирани под тях.

Таблиците трябва да имат номерация и описателен текст над тях, дясно подравнени.

Формулите трябва да бъдат номерирани – с номера, заградени в обикновени скоби, дясно подравнени.

·         Благодарности – Font Size: 12;

Тази секция не е задължителна. Посочват се източниците за финансиране на изследването и/или благодарности към лица, които не са автори на статията, но са подпомогнали нейното създаване.

·         Списък с използвана литература – Font Size: 12;

Всички литературни източници на кирилица трябва да бъдат представени и на латиница (транслитерация).

Цитирането на литературните източници в текста на статията трябва да бъде обозначено с поредния номер на литературния източник в списъка, заграден в квадратни скоби.

Литературните източници трябва да са подредени по азбучен ред на фамилните имена на първите автори и трябва да следват библиографския ACM стандарт, чието описание може да бъде намерено на адрес http://www.acm.org/publications/authors/reference-formatting.

·         Информация за автор(и) – Font Size: 12.

 

Форматиране на страниците: Page Setup – Top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Inside: 2 cm, Outside: 2 cm; Paper Size: A4; Header – както е даден в шаблона.

Страниците не трябва да бъдат номерирани.

Форматиране на шрифт и параграф за текста на статията: Font: Times New Roman; Line spacing: Single; Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm; Paragraph, Above, After: 0.

За заглавията на секциите се задава допълнително Font Style: Bold.

Имената на автора(ите) и секциите за информация за автора(ите) трябва да бъдат отстранени при първоначално изпращане с цел прилагане на анонимно рецензиране. Моля, изтеглете приложения пример вариант

Всеки от авторите удостоверява с декларация, че предложената статия не е публикувана или предложена за публикуване в друго издание.

В случай че статията бъде приета за публикуване в списанието, нейната окончателна версия трябва да бъде изпратена на горепосочения адрес като Microsoft Word документ с цел извършване на предпечатна подготовка и отпечатване от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.