МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Цветанка Георгиева-Трифонова (доц. дн във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Бази от данни (SQL, NoSQL), складиране на данни (data warehousing), добиване на данни (data mining), информационни системи

 

Членове:

Мирослав Гълъбов (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Обработка на изображения, 3D визуализация, виртуална и добавена реалност, компютърно зрение, микропроцесорни системи, системно програмиране, мултимедийни системи, издателски системи, е-бизнес

Милко Такев (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Математически анализ, Теория на апроксимациите, Числени методи

Златко Върбанов (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Дискретна математика, Теория на кодирането, Алгоритми, Програмиране

Юлиана Дошкова-Тодорова (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Теория на езиците за програмиране, Уеб дизайн, XML, Семантичен Уеб, Дискретна геометрия

Марияна Николова (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Иновативни образователни технологии в средното и висшето училище, Методика и технология на обучението по информационни технологии, Проектиране на обучението със съвременни информационни и комуникационни технологии, Електронно обучение, Активни методи на обучение

Десислава Георгиева (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Република България) – Математика, Методика на обучението по математика

George Yanev (PhD, Prof. at the University of Texas Rio Grande Valley, USA) – Probability and statistics

Maria Miroiu (PhD, Senior Lecturer at the University of Pitesti, Romania) – Probability and statistics; Optimization; Artificial intelligence; Information theory; Algorithms

Èva Hajnal (PhD, Assoc. Prof. at Óbuda University, Hungary) – Database design; Intelligent data analysis methods

Aleksandra Mileva (PhD, Assoc. Prof. at Goce Delčev University, Štip, North Macedonia) – Computer security; Cryptography, Quasigroup theory, Steganography

Iulian Furdu  (Lecturer PhD at Vasile Alecsandri University of Bacau, Romania) – Artificial Intelligence; Didactics (Mathematics, Informatics), Social Media

 

Технически секретар:

Теодор Калушков (гл. ас. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) – Компютърни мрежи, Комуникационна техника, Компютърни архитектури, Системи за видеонаблюдение и системи за сигурност

 

Адрес на редакцията: 5000 Велико Търново, ул. „Георги Козаров”, № 3, Факултет „Математика и информатика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

 

Имейл адрес на редакцията: msce_journal@ts.uni-vt.bg

 

Издател : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново, тел. 062 618 295