МАТЕМАТИКА, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

Редакционна колегия на списание „Математика, компютърни науки и образование” (Journal “Mathematics, Computer Science and Education“), издание на факултет „Математика и информатика” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

Главен редактор:

Цветанка Георгиева-Трифонова (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Бази от данни (SQL, NoSQL), складиране на данни (data warehousing), добиване на данни (data mining), информационни системи

Членове:

Маргарита Върбанова (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Математика, занимателна математика, история на математиката, междупредметни връзки в обучението по математика и другите учебни дисциплини

Мирослав Гълъбов (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Обработка на изображения, 3D визуализация, виртуална и добавена реалност, компютърно зрение, микропроцесорни системи, системно програмиране, мултимедийни системи, издателски системи, е-бизнес

Георги Георгиев  (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Математическо моделиране и приложение на математиката, Приложение на специалните функции в теория на анизотропните вълноводи

Милко Такев  (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Математически анализ, Теория на апроксимациите, Числени методи

Лъчезар Георгиев (проф. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Книгоиздателската дейност, полиграфията, графичната композиция и дизайна на книгата; история и теория на книгата; история и теория на периодичния печат и като цяло - в сферата на дизайна на печатните и електронните медии; в областта на художествената литература и по-специално белетристиката. Изследване на европейската и световната издателска дейност; на преводната художествена книга в България

Златко Върбанов (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Дискретна математика, Теория на кодирането, Алгоритми, Програмиране

Юлиана Дошкова-Тодорова (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Теория на езиците за програмиране, Уеб дизайн, XML, Семантичен Уеб, Дискретна геометрия

Марияна Николова  (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Иновативни образователни технологии в средното и висшето училище, Методика и технология на обучението по информационни технологии, Проектиране на обучението със съвременни информационни и комуникационни технологии, Електронно обучение, Активни методи на обучение

Живка Радева (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Република България) – Книгознание, Библиофилство, Библиотекознание, Библиография, Краезнание, Книгоразпространение)

George Yanev  (Prof. PhD at University of Texas Rio Grande Valley, USA) – Probability and statistics

Maria Miroiu  (Senior Lecturer PhD at University of Pitesti, Romania) – Probability and statistics; Optimization; Artificial intelligence; Information theory; Algorithms

Ѐva Hajnal  (Assoc. Prof. PhD at Óbuda University, Hungary) – Database design; Intelligent data analysis methods

Aleksandra Mileva –  (Assoc. Prof. PhD at University “Goce Delcev”, Stip, Macedonia) – Computer security; Cryptography, Quasigroup theory, Steganography

Iulian Furdu  (Lecturer PhD at Vasile Alecsandri University of Bacau, Romania) – Artificial Intelligence; Didactics (Mathematics, Informatics), Social Media

 

Адрес на редакцията: 5000 Велико Търново, ул. „Георги Козаров”, № 3, Факултет „Математика и информатика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Имейл адрес на редакцията: mcse_journal@uni-vt.bg

Издател : Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново, тел. 062 618 295