СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

Научен съвет: 

Проф. Тодор Балкански (София, България)

Чл. кор. проф. д.ф.н Стоян Буров (Велико Търново, България)

Акад. проф. д.ф.н Михаил Виденов (София, България)

Проф. д.ф.н Живка Колева-Златева (Велико Търново, България)

Проф. д.ф.н Людвиг Селимски (Полша, България)