СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1990 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 209 от 12.11.2018 г.)

Вместо предговор
(изтегляния 206 от 12.11.2018 г.)

Приветствено слово от проф. д-р Г. Данчев, ректор на ВТУ
Георги Данчев
(изтегляния 192 от 12.11.2018 г.)

Встъпително слово от чл.-кор. проф. д-р Ив. Дуриданов
Иван Дуриданов
(изтегляния 199 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската антропонимия
Николай Ковачев
(изтегляния 228 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската топонимия
Георги Христов
(изтегляния 231 от 12.11.2018 г.)

Проблеми на субстратната топонимия
Иван Дуриданов
(изтегляния 271 от 12.11.2018 г.)

За някои проблеми на българската ономастика
Димитрина Михайлова
(изтегляния 210 от 12.11.2018 г.)

Някои наблюдения върху топонимията на Западна (Беломорска) Тракия
Иванка Гайдаджиева
(изтегляния 196 от 12.11.2018 г.)

За произхода на някои топоними в Провадийско
Менча Жечева
(изтегляния 289 от 12.11.2018 г.)

Старинните селища в Станкедимитровско
Йордан Еленин
(изтегляния 628 от 12.11.2018 г.)

Към въпроса за отношението ентопик-топоним
Елена Иванова
(изтегляния 176 от 12.11.2018 г.)

Каменица- Каменец
Александър Арнаудов
(изтегляния 175 от 12.11.2018 г.)

Традиция и преименуване
Русин Русинов
(изтегляния 142 от 12.11.2018 г.)

Местни имена и народен мироглед
Юлиана Петкова
(изтегляния 165 от 12.11.2018 г.)

Семасиологични проблеми на собствените имена
Станьо Георгиев
(изтегляния 190 от 12.11.2018 г.)

За някои основни тенденции при избор на лично име
Анелия Петкова
(изтегляния 155 от 12.11.2018 г.)

Някои наблюдения върху фамилните имена в Дряновско
Николай Ковачев
(изтегляния 158 от 12.11.2018 г.)

Български антропонимичен атлас
Русин Русинов
(изтегляния 152 от 12.11.2018 г.)

Състояние и проблеми на българската етнографонимия
Тодор Балкански
(изтегляния 162 от 12.11.2018 г.)

С обединени сили да тласнем топонимичните проучвания напред
Николай Ковачев
(изтегляния 152 от 12.11.2018 г.)

В помощ на науката
Марин Василев
(изтегляния 133 от 12.11.2018 г.)

За срещата във Велико Търново
Вельо Велев
(изтегляния 131 от 12.11.2018 г.)

Състав на организационния комитет
(изтегляния 143 от 12.11.2018 г.)