СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2010 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 250 от 26.2.2018 г.)

Спомен за учителя
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 326 от 26.2.2018 г.)

Николай Ковачев - учителят в неучителното време на 2009 г.
Тодор Балкански
(изтегляния 218 от 26.2.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев в моите спомени
Рашка Йосифова
(изтегляния 217 от 26.2.2018 г.)

С пламъка на родолюбието
Марин Ковачев
(изтегляния 253 от 26.2.2018 г.)

Схiднослобожанськi дiалектнi риси в украiнських прiзвищах
I. О. Нiколаенко К. Д. Глуховцева
(изтегляния 239 от 26.2.2018 г.)

Проф. Николай Ковачев - педагогът и ученият
Анастасия Петрова
(изтегляния 224 от 26.2.2018 г.)

Спомен за колегата и учения
Тодор Овчаров
(изтегляния 243 от 26.2.2018 г.)

Един по-цветен спомен за Проф. Н. Ковачев
Христина Станева
(изтегляния 214 от 26.2.2018 г.)

О вариативности имен балтийских исторических персонажей
Анжелика Дубасова
(изтегляния 233 от 26.2.2018 г.)

Ономастические исследования в Казахстане
Гульмира Мадиева
(изтегляния 935 от 26.2.2018 г.)

Типология на българските и словашките фамилни имена със сложна основа
Maria Košková Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 246 от 26.2.2018 г.)

Nowadays Christian Names in Romania and Bulgaria
Iustina Burci
(изтегляния 571 от 26.2.2018 г.)

On Romanian Political Nicknames
Alina Gioroceanu
(изтегляния 432 от 26.2.2018 г.)

Към съвременните двойни лични собствени имена
Ваня Кръстанова Петя Карамфилова
(изтегляния 2202 от 26.2.2018 г.)

За произхода на 60 фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 261 от 26.2.2018 г.)

За имената на българите в Бесарабия
Кирил Цанков
(изтегляния 204 от 26.2.2018 г.)

Заметки по старобелорусской антропоними
Вiктор Шульгач
(изтегляния 234 от 26.2.2018 г.)

Троян, Траянов вал, Траянови врата
Тодор Балкански
(изтегляния 222 от 26.2.2018 г.)

Географските имена в Ловешка област
Николай Ковачев
(изтегляния 1356 от 27.2.2018 г.)

Списък на населените места като извори за ойконимията
Пело Михайлов
(изтегляния 1395 от 27.2.2018 г.)

Старини в землището на село Шемшево
Тодор Овчаров
(изтегляния 329 от 27.2.2018 г.)

Беджене, един реликтов етноним
Цвета Райчевска
(изтегляния 529 от 27.2.2018 г.)

Субстцентричната система на езика
Станьо Георгиев
(изтегляния 262 от 27.2.2018 г.)

Качествена редукция в книжовно-разговорната реч
Рашка Йосифова
(изтегляния 1028 от 28.2.2018 г.)

Ръсова билка: Към етимологията на бълг. "ръсов"
Любор Кралик
(изтегляния 282 от 28.2.2018 г.)

Язьiк и социальная вариативность
Д. С. Мухтар
(изтегляния 223 от 28.2.2018 г.)

Речник на говора на кримските българи
Марияна Парзулова
(изтегляния 216 от 28.2.2018 г.)

Именен показалец
(изтегляния 293 от 28.2.2018 г.)

Топонимичен показалец
(изтегляния 200 от 28.2.2018 г.)

Личноименен показалец
(изтегляния 170 от 28.2.2018 г.)