СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2010 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 241 от 30.11.2017 г.)

Приветствия
(изтегляния 627 от 30.11.2017 г.)

Слово за юбиляра
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 671 от 30.11.2017 г.)

Имена на оброчни обекти и места за проклинане в българската ономастика
Мариана Белнейска-Георгиева
(изтегляния 508 от 30.11.2017 г.)

Български следи в словашката онимия и лексика
Мария Кошкова
(изтегляния 451 от 30.11.2017 г.)

Към типологията на топонимията на Вишовград
Нено Неделчев
(изтегляния 296 от 30.11.2017 г.)

Топонимические предания Акмолинской области
Айтжан Нургалиева
(изтегляния 413 от 30.11.2017 г.)

Структура русских ойконимов в конце XV - XVI веков
Ян Сосновски
(изтегляния 291 от 30.11.2017 г.)

Местни имена от изчезнали ойконими в Провадийско
Дарина Чернева
(изтегляния 415 от 30.11.2017 г.)

Iменування жiнок на Бойкiвщинi на Рубежi XVIII-XIX ст.
Ганна Бучко
(изтегляния 271 от 30.11.2017 г.)

Християнски и мюсюлмански лични имена в община Шумен
Кина Вачкова
(изтегляния 3044 от 30.11.2017 г.)

Към произхода на някои родови имена в тринайсет села на Поповски
Лиляна Димитрова-Тодорова
(изтегляния 367 от 30.11.2017 г.)

Восточно-южнославянские антропонимньiе параллели
Ирина В. Ефименко
(изтегляния 246 от 30.11.2017 г.)

Днешните критерии за избор на лично име в България
Красимира Колева
(изтегляния 688 от 30.11.2017 г.)

WSPÓ£CZESNE TENDENCJE W NADAWANIU IMION W POLSCE
Mariola Mikolajchak Patryk Borowiak
(изтегляния 254 от 30.11.2017 г.)

Iм'я Ioaн в традицiйних слов'янських культурах
Оксана Харчук
(изтегляния 219 от 1.12.2017 г.)

Фрагмент праслов'янського антропонiмного фонду
Вiктор Шульгач
(изтегляния 274 от 1.12.2017 г.)

Фотографии
(изтегляния 177 от 1.12.2017 г.)

Динамика функционирования онимов: традиции и современность
Сауле Ж. Баяндина
(изтегляния 234 от 1.12.2017 г.)

Ассоциативная метафора в роли особого собственного имени
Айгуль Бижкенова Лейля Алимжанова
(изтегляния 329 от 1.12.2017 г.)

Европейските институционими в два славянски и два неславянски езика
Илияна Генев-Пухалева
(изтегляния 265 от 1.12.2017 г.)

Культуная енергия естетической номинации
Константин Г. Исупов
(изтегляния 222 от 1.12.2017 г.)

Имена на сдружения в Пловдивско през 20-те и 30-те години на XX век
Цанка Константинова
(изтегляния 426 от 1.12.2017 г.)

База BUGAR(IN) у ономастици српскога jезика
Видан Николич
(изтегляния 231 от 1.12.2017 г.)

Древнейшая ономастика историко-культурной области Гемимонт
Александр Шапошников
(изтегляния 217 от 1.12.2017 г.)

Zachodnioslowianskie teonimy z drugim czlonem -vitь
Lukasz Godecki
(изтегляния 187 от 1.12.2017 г.)

Архаичен аспект в семантиката на думата "близнак"
Маргарита Николова
(изтегляния 284 от 1.12.2017 г.)

Названия за червен цвят в българските диалекти
Збигниев Русек
(изтегляния 319 от 1.12.2017 г.)

Категория вида в русском и казахском язьiках
Лейля Сабитова
(изтегляния 530 от 1.12.2017 г.)

Текст в системе религиозной идентичности личности
А. А. Агабек А. А. Шаяхметова
(изтегляния 189 от 1.12.2017 г.)

Библиография на Людвиг Селимски
(изтегляния 215 от 1.12.2017 г.)