СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2013 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 271 от 19.10.2017 г.)

ПРАБЪЛГАРСКИ СЛЕДИ В БАЛКАНСКАТА ОНОМАСТИКА
Анна Пажимиес
(изтегляния 988 от 19.10.2017 г.)

ОНІМІЗАЦІЯ І ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ В ОЙКОНІМІЇ
Дмитро Бучко
(изтегляния 568 от 20.10.2017 г.)

БЪЛГАРСКИ СЕЛИЩНИ ИМЕНА ОТ БУЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
Кирил Цанков Тодор Балкански
(изтегляния 543 от 20.10.2017 г.)

ОЙКОНІМІЯ САМБІРЩИНИ
Вiра Котович
(изтегляния 650 от 20.10.2017 г.)

СЕМАНТИКА НА ХАРАКТЕРИЗИРАЩИТЕ АДЕКТИВИ В ХИДРОНИМИЯТА
Димитрина Михайлова
(изтегляния 275 от 20.10.2017 г.)

ТОПОНИМИЯ И МЕСТНО ЗНАНИЕ
Владимир Демирев
(изтегляния 1013 от 20.10.2017 г.)

ПИСАТЕЛЯТ АНТОН СТРАШИМИРОВ КАТО ТЕОРЕТИК НА ТОПОНИМИЯТА
Пело Михайлов
(изтегляния 833 от 20.10.2017 г.)

PRIDEV “BELI” U SRPSKOJ I BUGARSKOJ TOPONIMIJI
Йоана Илкова Таня Милосавлйеви
(изтегляния 352 от 20.10.2017 г.)

Фамилни имена от названия за лица според душевни особености
Людвиг Селимски
(изтегляния 412 от 22.11.2017 г.)

Болгарские фамилии в антропонимии на двеликолужья
Ирина Ильченко С. Саблина
(изтегляния 1977 от 22.11.2017 г.)

KATEGORIA NOMINA ATTRIBUTIVA JAKO PODSTAWA NAZWISK CHARAKTERYZUJ¥CYCH
Рената Глива
(изтегляния 284 от 22.11.2017 г.)

KIERUNKI BADAŃ ONOMASTYCZNYCH NA FILOLOGII POLSKIEJ I FILOLOGIACH POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKICH UAM
Andrzej Sieradzki Irena Sarnowska Patryk Borowiak
(изтегляния 536 от 22.11.2017 г.)

CONSIDÉRATIONS SUR LE SYSTÈME DÉNOMINATIF DES GANGS ET DES CRIMINELS
Georgeta Rus
(изтегляния 205 от 22.11.2017 г.)

Christian Feminine Names in The Serbian Anthroponymy
Anca-Maria Bercaru
(изтегляния 619 от 22.11.2017 г.)

Български следи във френския ономастикон
Неда Павлова
(изтегляния 612 от 22.11.2017 г.)

Антропонимьi, агионимьi, хрононимьi: номинационньiе связи
Клавдия Першина
(изтегляния 237 от 22.11.2017 г.)

О семантике словацких мужских имен славянского происхождения
Виргиния Мирославска
(изтегляния 271 от 22.11.2017 г.)

Крали Марко и българската топономия
Живодар Душков
(изтегляния 1378 от 22.11.2017 г.)

АГIO формули iмен святих в "Киево-Печеському патерику"
Ирина Ильченко
(изтегляния 252 от 22.11.2017 г.)

Етомологические заметки по болгарской антропонимии
Ольга П. Карпенко
(изтегляния 209 от 22.11.2017 г.)

ZARYS EWOLUCJI NAZWISKA POLSKIEGO W HISTORII JĘZYKA I PRAWA
Мирослава Свитала-Чеда Яцек Чеда
(изтегляния 691 от 22.11.2017 г.)

NAMES AND AVATARS IN TRANSCENDING IDENTITIES
Яна Манова-Георгиева Гергана Пенчева-Апостолова
(изтегляния 400 от 22.11.2017 г.)

ADDRESSES A TYPOLOGY OF MINIMIZATION OF PEOPLE’S NAMES BASED ON A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIAN, RUSSIAN AND ENGLISH NAMES
Мария Багашева-Колева Гергана Пенчева-Апостолова
(изтегляния 292 от 22.11.2017 г.)

Праславянские *къlваsъ (материальi для реконструкции)
Вiктор Шульгач
(изтегляния 256 от 22.11.2017 г.)

NUMELE DE TRUPE HEAVY METAL DIN BULGARIA ŞI ROMÂNIA
Алина Бугешу
(изтегляния 4337 от 22.11.2017 г.)

ROMANIAN-ITALIAN RELATIONS REFLECTED IN THE ONOMASTICS OF ROMANIAN PUBLIC SPACE
Аделина Емилия Михали
(изтегляния 650 от 22.11.2017 г.)

CHARAKTERYSTYKA JĘZYKOWA NAZW G²AZÓW NARZUTOWYCH I ICH ZWIąZEK Z KULTURą
Мирослава Свитала-Чеда
(изтегляния 269 от 22.11.2017 г.)

Интересна книга за селищата от Еленска околия
Пело Михайлов
(изтегляния 467 от 22.11.2017 г.)