СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2016 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 369 от 18.10.2017 г.)

Булгаризми. Тезаурус
Тодор Балкански
(изтегляния 473 от 18.10.2017 г.)

Из загадките на българските фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 541 от 18.10.2017 г.)

Traditional Compound Feminine Names in the Serbian Anthroponymy
Anca-Maria Bercaru
(изтегляния 401 от 18.10.2017 г.)

Коннотация личных имен собственных
Татьяна Рацен
(изтегляния 545 от 18.10.2017 г.)

Перикъл: име и прозвища
Стела Монева
(изтегляния 515 от 18.10.2017 г.)

Anthroponymes d’origine slave dans la langue roumaine. Interprétations sémantiques
Silvia Pitiriciu
(изтегляния 356 от 18.10.2017 г.)

Фамилните и уличните имена на град Твърдица, Република Молдова
Надежда Гайдаржи-Забунова
(изтегляния 447 от 18.10.2017 г.)

Женското лично име Енгелсина в българската антропонимия
Пело Михайлов
(изтегляния 505 от 19.10.2017 г.)

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE ŽENATÝCH MUŽOV V SÚŠI
Мирослав Казик
(изтегляния 514 от 19.10.2017 г.)

И все пак: Кой е Кърджали – „булгар” или сърбин?
Васил Кондов
(изтегляния 510 от 19.10.2017 г.)

Legenda toponimicã. Mecanismele creatiei
Carmen Banta
(изтегляния 417 от 19.10.2017 г.)

Български топоними в арабски ръкописи от фонда на НБКМ
Анка Стоилова
(изтегляния 685 от 19.10.2017 г.)

Етнотопоними, свързани с българите Кучи/ Кучани/Кочани
Маргарита Николова
(изтегляния 461 от 19.10.2017 г.)

Ойконимът Търговище в балкански контекст
Кирил Цанков
(изтегляния 479 от 19.10.2017 г.)

Историческая топонимия провинции европа. Этимилогия и типография
Александр Шапошников
(изтегляния 352 от 19.10.2017 г.)

Спелеонимията като неразработен дял на българската ономастика
Марияна Белнейска-Георгиева
(изтегляния 496 от 19.10.2017 г.)

За етимологията на няколко изчезнали еклезионима
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 550 от 19.10.2017 г.)

Zoonimy w œwietle aktu onimicznego
Мирослава Свитала-Чеда
(изтегляния 582 от 19.10.2017 г.)

Mówienie o własnym pañstwie. Polskie i europejskie etatonimy – tradycia i zjawiska wspólczesne
Александра Ниевяра
(изтегляния 380 от 19.10.2017 г.)