СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2020 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 119 от 26.11.2020 г.)

Още едно десетилетие от творческия живот на юбиляра
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 99 от 26.11.2020 г.)

Фамилни имена от редки християнски лични имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 168 от 26.11.2020 г.)

Пiвденнослов’янськi мовнi риси в Закарпатський ойконимiï
Святослав Вербич
(изтегляния 114 от 26.11.2020 г.)

От ие. kat- до апелативите и топонимите с основа кот-/хот-/от-
Маргарита Николова
(изтегляния 121 от 26.11.2020 г.)

Bulgarskie chrononimy cyklu dorosznego (cycl wiosenny)
Йоанна Млечко
(изтегляния 112 от 26.11.2020 г.)

On the Origin and Development of Hydronyms in Urban Area
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 113 от 26.11.2020 г.)

От антропонима към топонима в “биографията” на мястото
Владимир Демирев
(изтегляния 161 от 26.11.2020 г.)

Поселищни проучвания в община Неделино
Слави Димитров Татяна Димитрова
(изтегляния 292 от 26.11.2020 г.)

Тъпчилещово – един неразпознат възпоменателен ойконим
Пело Михайлов
(изтегляния 200 от 26.11.2020 г.)

За някои топоними от Шуменския регион
Анета Тихова
(изтегляния 138 от 16.12.2020 г.)

Селищни и местни имена, съхранили етнонима печенег
Дарина Чернева
(изтегляния 113 от 16.12.2020 г.)

Названия и граници на географски и други обекти
Ангел Попов
(изтегляния 106 от 24.12.2020 г.)

Nazwy zwierz¹t we wspo³czesnych nazwiskach mieszkañców Bielska Podlaskiego
Michal Mordañ
(изтегляния 88 от 24.12.2020 г.)

Един реликтен модел фамилни имена
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 137 от 24.12.2020 г.)

Кортезия/Куртезия и Камелия?
Пенка Радева
(изтегляния 117 от 24.12.2020 г.)

Към произхода на няколко балкански заемки в българския език
Христина Дейкова
(изтегляния 140 от 24.12.2020 г.)

Топонимията на с. Делчево, Гоцеделчевско
Николай Даутов
(изтегляния 246 от 24.12.2020 г.)

Разпространение на фамилно име Маров
Стойчо Маров
(изтегляния 90 от 24.12.2020 г.)

Юбилеи
(изтегляния 78 от 24.12.2020 г.)

Рецензии
(изтегляния 66 от 24.12.2020 г.)