СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2020 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 98 от 26.11.2020 г.)

Още едно десетилетие от творческия живот на юбиляра
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 74 от 26.11.2020 г.)

Фамилни имена от редки християнски лични имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 129 от 26.11.2020 г.)

Пiвденнослов’янськi мовнi риси в Закарпатський ойконимiï
Святослав Вербич
(изтегляния 89 от 26.11.2020 г.)

От ие. kat- до апелативите и топонимите с основа кот-/хот-/от-
Маргарита Николова
(изтегляния 95 от 26.11.2020 г.)

Bulgarskie chrononimy cyklu dorosznego (cycl wiosenny)
Йоанна Млечко
(изтегляния 78 от 26.11.2020 г.)

On the Origin and Development of Hydronyms in Urban Area
Хасан Якуб Хасан
(изтегляния 86 от 26.11.2020 г.)

От антропонима към топонима в “биографията” на мястото
Владимир Демирев
(изтегляния 135 от 26.11.2020 г.)

Поселищни проучвания в община Неделино
Слави Димитров Татяна Димитрова
(изтегляния 238 от 26.11.2020 г.)

Тъпчилещово – един неразпознат възпоменателен ойконим
Пело Михайлов
(изтегляния 144 от 26.11.2020 г.)

За някои топоними от Шуменския регион
Анета Тихова
(изтегляния 112 от 16.12.2020 г.)

Селищни и местни имена, съхранили етнонима печенег
Дарина Чернева
(изтегляния 84 от 16.12.2020 г.)

Названия и граници на географски и други обекти
Ангел Попов
(изтегляния 80 от 24.12.2020 г.)

Nazwy zwierz¹t we wspo³czesnych nazwiskach mieszkañców Bielska Podlaskiego
Michal Mordañ
(изтегляния 66 от 24.12.2020 г.)

Един реликтен модел фамилни имена
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 87 от 24.12.2020 г.)

Кортезия/Куртезия и Камелия?
Пенка Радева
(изтегляния 72 от 24.12.2020 г.)

Към произхода на няколко балкански заемки в българския език
Христина Дейкова
(изтегляния 99 от 24.12.2020 г.)

Топонимията на с. Делчево, Гоцеделчевско
Николай Даутов
(изтегляния 148 от 24.12.2020 г.)

Разпространение на фамилно име Маров
Стойчо Маров
(изтегляния 68 от 24.12.2020 г.)

Юбилеи
(изтегляния 60 от 24.12.2020 г.)

Рецензии
(изтегляния 50 от 24.12.2020 г.)