СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Материали от Международната научна конференции "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване", посветена на 80-годишнината на проф. дфн Л. Селимски


Автори:
Страници: 1-5

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


112 изтегляния от 26.11.2020 г.