СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Селищни и местни имена, съхранили етнонима печенег


Автори:
Дарина Чернева

Страници: 212-221

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


104 изтегляния от 16.12.2020 г.