СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 1994 / Том 2 / Брой 1

Статии

Вместо предговор
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 187 от 12.11.2018 г.)

Съдържание
(изтегляния 197 от 12.11.2018 г.)

Проблеми на субстратната антропонимия
Иван Дуриданов
(изтегляния 202 от 12.11.2018 г.)

Наблюдения върху личните имена в Михайловград
Никола Намерански
(изтегляния 310 от 12.11.2018 г.)

Имена на миряни в черепишкия поменик от началото на 19-и век
Ценка Александрова
(изтегляния 244 от 12.11.2018 г.)

Произход, развой и разпространение на личните имена в Русенско
Лиляна Минева-Ковачева
(изтегляния 534 от 12.11.2018 г.)

Съкратени лични имена от Пазарджик
Александър Арнаудов
(изтегляния 1271 от 13.11.2018 г.)

Произход и разпространение на някои лични имена
Русин Русинов
(изтегляния 295 от 13.11.2018 г.)

Езиковият усет и изборът на личното име
Белчо Кръстев
(изтегляния 270 от 13.11.2018 г.)

Прозвищата в разговорната реч
Петър Вълков
(изтегляния 499 от 13.11.2018 г.)

Принципи за съставяне на български топонимичен речник
Анна Чолева
(изтегляния 198 от 13.11.2018 г.)

По принципите за създаване на български топонимичен речник
Николай Ковачев
(изтегляния 195 от 13.11.2018 г.)

Предпоставки за създаване на български топонимичен речник и атлас
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 194 от 13.11.2018 г.)

Ентопиците в структурата на топонимичния речник
Белчо Кръстев Иван Баталов
(изтегляния 151 от 13.11.2018 г.)

Ономастика и езиков анализ
Йордан Заимов
(изтегляния 147 от 13.11.2018 г.)

За необходимостта от съставяне на български топонимичен речник и атлас
Лиляна Минева-Ковачева
(изтегляния 140 от 13.11.2018 г.)

Румънски топонимичен речник
Раду Попеску
(изтегляния 152 от 13.11.2018 г.)

Топоними с антропонимичен произход в родително-винителен падеж
Румяна Кокаличева
(изтегляния 152 от 13.11.2018 г.)

Многовариантни ойконими и проблемите, свързани с тях
Юлиана Петкова
(изтегляния 172 от 13.11.2018 г.)

Скрытые тюркизмы в славянской ономастике
А. В. Суперанская
(изтегляния 156 от 13.11.2018 г.)