СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2009 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 248 от 4.4.2018 г.)

Актуалните проблеми на българската ономастика в началото на XXI век
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 255 от 4.4.2018 г.)

“Стандартизация на географските имена в България”
Анна Чолева
(изтегляния 386 от 4.4.2018 г.)

Проблеми на тракийската ономастика към началото на XXI век
Стефан Йорданов
(изтегляния 954 от 4.4.2018 г.)

За 40 фамилни имена от кехая
Людвиг Селимски
(изтегляния 535 от 4.4.2018 г.)

Към антропонимичните занимания на Константин Костенечки
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 247 от 4.4.2018 г.)

Е ли Гаменка гаменка?
Пенка Радева
(изтегляния 221 от 4.4.2018 г.)

Хрононимът Полерания
Тодор Моллов
(изтегляния 274 от 4.4.2018 г.)

Еклезионимията като теоретичен проблем на българската ономастика
Марияна Белнейска-Георгиева
(изтегляния 289 от 4.4.2018 г.)

Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация
Боряна Емилиянова
(изтегляния 416 от 4.4.2018 г.)

Топонимията в научното наследство на Анастас Иширков
Пело Михайлов
(изтегляния 387 от 5.4.2018 г.)

Местни имена от чужд произход в Плевенско
Анелия Петкова
(изтегляния 935 от 5.4.2018 г.)

Старинни и диалектни думи в българската топонимия за ‘гора
Надежда Костадинова
(изтегляния 1969 от 5.4.2018 г.)

Проблеми на градската топонимия
Кирил Цанков
(изтегляния 332 от 5.4.2018 г.)

Обща характеристика на съвременната софийска ходонимия
Мая Влахова-Ангелова
(изтегляния 447 от 5.4.2018 г.)

Твърдини в Провадийско
Менча Жечева
(изтегляния 524 от 5.4.2018 г.)

Към етимологията на едно регионално географско название
Анастасия Петрова
(изтегляния 433 от 5.4.2018 г.)

Поглед към названията на селищата в Русенско
Николай Ненов
(изтегляния 683 от 5.4.2018 г.)

За старите селища в Преславско и за техните имена
Белчо Кръстев
(изтегляния 1877 от 5.4.2018 г.)

Електронен архив картотека на българската топонимия
Елена Иванова
(изтегляния 173 от 5.4.2018 г.)

Българските имена
Григор Константинов
(изтегляния 178 от 5.4.2018 г.)

Топонимията на Преславско” от Белчо Кръстев
Елена Иванова
(изтегляния 240 от 5.4.2018 г.)

Словарь коннотативных собственных имен” от Е. Отин
Лиляна Цонева
(изтегляния 188 от 5.4.2018 г.)