Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Четенето като средство за усъвършенстване на устната реч при деца с дислектични нарушения


Автори:
Лиляна Чобанова ПУ "П. Хилендарски", България

Страници: 135-148

Резюме:

Децата с установени дислектични нарушения нямат формирани навици за четене, при някои от тях този процес про- тича бавно, не особено ефективно, и бързо забравят съдържанието на прочетеното. Развиването на навиците за възприемане на написаното спомага детето да възприема пълноценно и адекватно поднасяната в текста информация, което от своя страна влияе положително върху развитието на устната му реч в процеса на началното училищно образование. Четенето като вид речева дейност може да бъде използвано не само за подробното запознаване със съдържанието на текста, но и за обогатяване на речниковия запас, за правилното използване на езиковите единици от всички равнища (фонема, морфема, лексема, синтаксема).


Ключови думи:

дислексия, логопедична помощ, образование, писмена реч, устна реч, четене.

Изтегляне


86 изтегляния от 12.10.2020 г.