Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бизнесетикетът и етиката при устното делово общуване


Автори:
Стоянка Мицева УНСС, България

Страници: 158-172

Резюме:

Бизнескомуникацията се разглежда като делови акт с различно речево въздействие, при който е необходимо да се из- ползва деловият стил с неговите речеви варианти – както при писменото общуване (кореспонденцията), така и при устното делово бизнескомуникиране. За да се изгради ефективно посла- ние, стигащо до адресата, е необходимо: 1) водещите диалог да познават дискурсните особености на стопанската сфера; 2) да владеят икономическия подстил с неговите езикови варианти с оглед речевата ситуация; 3) да се стремят към взаимно разбиране, за което трябва да има нагласа. Фактори за успешна бизнескомуникация, с които участниците в деловото общуване е необходимо да се съобразяват, са спазването на деловия етикет и етиката, както и съставянето на ясни, кратки и логично структурирани текстове.


Ключови думи:

бизнескомуникация, устно делово общуване, бизнесетика, бизнесстил, етикет

Изтегляне


122 изтегляния от 12.10.2020 г.