Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мястото и ролята на българския диалект в езиковото многообразие на жителите в южната част на Молдова


Автори:
Надежда Гайдарджи Районен теоретическо лицей, Република Молдова

Страници: 173-190

Резюме:

В статията се прави анализ на усложнената езикова си- туация в селищата в района на Чадър Лунга; ролята на навли- зането на руския език в сферата на образованието и админист- рацията, разпространението на явления като интерференция и двуезичие, влияещи върху българския диалект; определят се ос- новните езикови формации в българските селища с руски език на обучение и навлизането на молдовския език в администра- тивния живот на жителите.


Ключови думи:

езикова ситуация, български диалект, езикови формации.

Изтегляне


69 изтегляния от 12.10.2020 г.