Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Устният морализаторски регистър в медийния и всекидневния дискурс


Автори:
Андреана Ефтимова СУ "Св. Климент Охридски", България

Страници: 194-204

Резюме:

Изследването се опитва да обобщи най-предпочитаните и широко разпространените езикови средства при реализирането на морализаторския регистър в медийния и в ежедневния дискурс. За целта се избират образци от устни и всекидневни медийни текс- тове, които се подлагат на лингвистичен анализ, за да се установят типичните черти на морализаторския регистър. Според типо- логията на лингвистичните характеристики на Дъглас Байбър и Сюзън Конрад (Biber, Conrad 2009: 53) се търсят особеностите и маркерите на регистъра. На преброяване и анализ се подлагат еле- менти от всяко езиково равнище: фонетично, морфологично, синтактично, лексикално и др., които индикират наличието на мора- лизаторски регистър.


Ключови думи:

морализаторски регистър, устен медиен текст, уст- на всекидневна реч, лингвистични средства

Изтегляне


75 изтегляния от 12.10.2020 г.